W dniu 30 listopada 2017r. (czwartek) o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy Haczów.


Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, odczytanie porządku obrad.
 2. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego,
  b) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,
  c) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 4. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Haczów.
 5. Uchwalenie budżetu Gminy Haczów na 2018 rok:
  a) projekt uchwały budżetowej,
  b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
  c) opinia Komisji Samorządu i Budżetu,
  d) dyskusja,
  e) podjęcie uchwały budżetowej na 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,
  b) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Haczów oraz planów pracy Komisji Rady Gminy na 2018 rok,
  c) „Rocznego Programu współpracy Gminy Haczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”,
  d) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. doc. dra inż. Jana Wyżykowskiego w Haczowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. doc. dra inż. Jana Wyżykowskiego w Haczowie,
  e) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Trześniowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. Bronisława Prugara-Ketlinga w Trześniowie ,
  f) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Jasionowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jasionowie,
  g) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół we Wzdowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej we Wzdowie,
  h) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Malinówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Malinówce,
  i) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Jabłonicy Polskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jabłonicy Polskiej,
  j) zmian w uchwale budżetowej Gminy Haczów na 2017 rok.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zakończenie obrad sesji.
  Przewodniczący
  Rady Gminy Haczów
  Piotr Tasz