W dniu 26 stycznia 2018r. (piątek) o godz. 13.00
w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie
odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy Haczów.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, odczytanie porządku obrad.
 2. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Haczów przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
  b) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
  c) zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Haczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
  d) sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Haczów,
  e) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,
  f) zmian w uchwale budżetowej Gminy Haczów na 2018 rok.
 4. Sprawozdanie o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Haczów.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Haczów
Piotr Tasz