Kazimierz Cwynar aktywnie uczestniczył i brał czynny udział w szeroko rozumianym życiu społecznym i publicznym wsi, gminy, jak i również Powiatu Brzozowskiego. Od 1988 do 2014 roku pełnił nieprzerwanie funkcję radnego Rady Gminy Haczów. Od 1990 do 2002 roku pełnił funkcję członka Zarządu Gminy. W roku 1984 mieszkańcy wsi Jabłonica Polska powierzyli mu mandat sołtysa, który powierzali mu na kilka kolejnych kadencji do roku 2019.

Doskonale pełnił funkcję łącznika między mieszkańcami wsi a organami gminy, organizatora zebrań wiejskich, na których omawiane były wspólne sprawy wsi i gminy. Współpracuje ściśle z lokalnymi organizacjami społecznymi: Ochotniczą Strażą Pożarna, Kołem Gospodyń Wiejskich, Ludowym Klubem Sportowym.

Uwagę należy zwrócić także na wkład Pana Kazimierza Cwynara we współpracę gmin Powiatu Brzozowskiego, która realizowana była w ramach Związku Gmin Brzozowskich. Członkiem Zarządu był prze dwie kadencje, jako przedstawiciel Gminy Haczów. Aktywnie działał w Stowarzyszeniu Sołtysów Powiatu Brzozowskiego, członek Komisji Rewizyjnej.

W jego bogatym dorobku miejsce znalazło również pełnienie funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Brzozowie przez jedną kadencję.

Pan Kazimierz Cwynar jest człowiekiem życzliwym i postacią budzącą ogromny szacunek. Charakteryzuje go niezwykłe oddanie sprawom społeczności lokalnej. Czuły na sytuacje ludzi pokrzywdzonych przez los, organizował zbiórki i pomoc dla gospodarstw dotkniętych pożarami i powodzią.

Jest wzorem aktywnej postawy społecznika dla młodego pokolenia. Serdecznie gratulujemy otrzymanego tytułu !