plakat z informacjami o biegu

Od czwartku 3 czerwca ruszyły zapisy.

Gmina Haczów serdecznie zaprasza na
III BIEG IM. LOTNEJ KOMPANII SZTURMOWEJ POR. STANISŁAWA MACZKA ORAZ HACZOWSKICH BOHATERÓW WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI W LATACH 1918-1921
oraz Bieg „Piątka Wyżykowskiego”,
które odbędą się 8 sierpnia 2021 roku.znajdź nas na facebooku


Celem biegu jest upamiętnienie Lotnej Kompanii Szturmowej por. Stanisława Maczka oraz Haczowskich Bohaterów Walk o Niepodległość Polski 1918 - 1921, upamiętnienie rodaka haczowskiego odkrywcy miedzi i patrona tutejszej szkoły, popularyzacja kultury fizycznej, zdrowego trybu życia oraz biegania jako jednej z form aktywności fizycznej, promocja wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności oraz promocja Gminy Haczów.

Już po raz czwarty zapraszamy na to sportowe wydarzenie. Podobnie jak w latach poprzednich na uczestników czekają cudowne trasy na 12-sto i 5-cio kilometrowym dystansie. Trasy będą biegły przez zakątki gminy Haczów, drogami polnymi, szutrowymi i leśnymi ścieżkami. Tak jak w roku ubiegłym zawodnicy wykonają rundę honorową po ulicach Haczowa.

Każdy z uczestników, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal, posiłek na mecie, a najlepsi zawodnicy otrzymają nagrody ufundowane przez lokalnych sponsorów.
 


Trasa biegu / marszu


Trasa prowadziła przez piękne zakątki gminy Haczów, drogami polnymi, szutrowymi i leśnymi ścieżkami.

 • bieg główny - 12 km
 • bieg „Piątka Wyżykowskiego” z dystansem 5 km
 • Nordic Walking - 5 km

Opłata startowa wynosi:

 • do dnia 5 sierpnia 2021 r. - 25 zł
 • w dniu biegu 8 sierpnia 2021 r. – 30 zł

Limit łączny zawodników na obu trasach wynosi 300 osób.
Zapisów można dokonywać poprzez stronę

https://b4sportonline.pl/bieg_lotnej

Klasyfikacja w podziale na mężczyzn i kobiety znajduje się w regulaminie.
 


Zobacz też zeszłoroczną edycję biegu.

http://haczow.pl/aktualnosci/2020-08-16-lotna

 


sponsorzy


2021-06-02

REGULAMIN

III Bieg „Lotnej” w Haczowie

regulamin.pdf


 

Regulamin III Biegu im. Lotnej Kompanii Szturmowej por. Stanisława Maczka oraz Haczowskich Bohaterów Walk o Niepodległość Polski 1918 - 1921 Haczów, 08.08.2021 r.

CEL BIEGU

Upamiętnienie Lotnej Kompanii Szturmowej por. Stanisława Maczka oraz Haczowskich Bohaterów Walk o Niepodległość Polski 1918 - 1921, upamiętnienie rodaka haczowskiego odkrywcy miedzi i patrona tutejszej szkoły, popularyzacja kultury fizycznej, zdrowego trybu życia oraz biegania jako jednej z form aktywności fizycznej, promocja wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności, promocja Gminy Haczów.

ORGANIZATOR

Organizatorem Zawodów jest Urząd Gminy w Haczowie wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Wypoczynku w Haczowie, Stowarzyszeniem LGD "Ziemia Brzozowska" i Warsztatem Terapii Zajęciowej w Haczowie. Bieg odbędzie się 8 sierpnia 2021 roku. Baza i Biuro Zawodów zlokalizowane będą w Gminnym Ośrodkiem Kultury i Wypoczynku w Haczowie (Haczów 95, 36-213 Haczów).
Telefon kontaktowy do Organizatora: 13 4391002 wew. 16

PROGRAM

Zawody odbędą się wg następującego programu:

8 sierpnia 2021 r. (niedziela)
11:30 – 13:30 praca Biura Zawodów, wydawanie pakietów startowych
14:00 start biegu 5 km i kategorii Nordic Walking
14:10 start biegu 12 km
ok. 14:25 przybycie pierwszego zawodnika
16:00 limit czasu dla kategorii Bieg
15:00 limit czasu dla kategorii Nordic Walking
16:00 dekoracja zwycięzców kategorii Bieg i Nordic Walking

TRASY, LIMITY, PUNKTY KONTROLNE, BUFETY

BIEG odbędzie się na trasach o długości 12,1 km i 5 km, NORDIC WALKING 5 km, z przewagą dróg szutrowych, polnych i leśnych, na terenie gminy Haczów.

Zawody zostaną rozegrane w trzech kategoriach:

BIEG – 12,1 km
Limit czasowy: 2 godziny
Na trasie 1 punkt odżywczy z wodą.
Limit zawodników wynosi 150 osób.

BIEG – 5 km „Piątka Wyżykowskiego”
Limit czasowy: 1 godzina
Na trasie 1 punkt odżywczy z wodą.

NORDIC WALKING – 5 km
Limit czasowy: 1 godzina
Na trasie 1 punkt odżywczy z wodą.
Limit łączny zawodników na obu trasach wynosi 150 osób.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszonych wcześniej parametrów trasy ze względu na zalecenia instytucji publicznych lub bezpieczeństwo uczestników, a także działania siły wyższej uniemożliwiającej lub w sposób nadmierny utrudniającej odbycie Zawodów na zaplanowanej trasie. Jednocześnie organizator dołoży wszelkich starań, by zmiany te zminimalizować.

UCZESTNICTWO

Aby wziąć udział w zawodach, należy spełnić następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat albo mieć ukończone 16 lat i przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Biegu;
 • zaakceptować regulamin i zgłosić się za pomocą formularza zgłoszeniowego;
 • opłacić opłatę startową przed wyczerpaniem się limitu miejsc;
 • odebrać pakiet startowy w Biurze Zawodów w wyznaczonych godzinach.

Zgłoszeń można dokonywać na stronie www.haczow.pl/bieg

Zapisów osobistych i odbioru pakietów startowych dokonywać można w godzinach pracy Biura Zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej/zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości 150 zgłoszonych Uczestników. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.

OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa dla kategorii biegowej i kategorii Nordic Walking wynosi:

 • do dnia 5 sierpnia 2021 r. (czwartek) - 25 zł
 • w dniu biegu - 8 sierpnia 2021 r. – 30 zł.

Opłata nie podlega zwrotowi.
Opłat można dokonywać:

 • szybkimi płatnościami online na stronie zgłoszeń;
 • przelewem na konto współorganizatora biegu: KAYF Krzysztof Gajdziński, Murowany Most 12, 16-515 Puńsk; nr konta: 85 1140 2004 0000 3802 7765 4442
  Tytuł przelewu powinien zawierać: imię, nazwisko i dopisek „Opłata startowa Bieg w Haczowie” lub kod rejestracji podany w systemie zgłoszeń.
 • kartą płatniczą w biurze zawodów w dniu biegu.

ŚWIADCZENIA

Organizator zapewnia następujące świadczenia:

 • posiłek na mecie;
 • pamiątka w pakiecie startowym;
 • 1 punkt odżywczy na trasie (napoje);
 • obsługa sędziowska, pomiar czasu, numer startowy;
 • pamiątkowy medal dla każdego, kto ukończy trasę;
 • nagrody dla najlepszych zawodników;
 • zabezpieczenie medyczne Zawodów.

ZASADY, RYWALIZACJA, NAGRODY

Klasyfikacja w podziale na mężczyzn i kobiety w powyższych dyscyplinach zostanie przeprowadzona w kategorii generalnej. Nagrody przewiduje się w następujących kategoriach:

BIEG 12 km:
Open kobiet i mężczyzn

 • M35 – mężczyźni do 35 lat
 • M50 – mężczyźni 36-50 lat
 • M50+ - mężczyźni powyżej 50 lat
 • K35 – kobiety do 35 lat
 • K50 – kobiety 36-50 lat
 • K50+ - kobiety powyżej 50 lat
 • najlepszy mężczyzna z gminy Haczów
 • najlepsza kobieta z gminy Haczów
 • 3 najlepsze kobiety i 3 najlepszych mężczyzn w kategorii służb mundurowych

BIEG 5 km i NORDIC WALKING:

 • Open kobiet i mężczyzn

Zasady obowiązujące podczas zawodów:

 • każdy uczestnik zobowiązany jest do zamocowania numeru startowego w widocznym miejscu z przodu swojego ciała,
 • każdy uczestnik porusza się wyłącznie po wyznaczonej trasie,
 • każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
 • każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenach leśnych,
 • obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia, niszczenia roślinności i infrastruktury oraz innych działań niosących szkodę przyrodzie.

Niestosowanie się do któregokolwiek z punktów Regulaminu może grozić dyskwalifikacją uczestnika.

BEZPIECZEŃSTWO

Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą rościć żadnych pretensji wobec Organizatora.
Przystępując do Zawodów każdy uczestnik deklaruje, iż jego stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w tego rodzaju aktywności fizycznej, co potwierdza własnoręcznym podpisem na oświadczeniu o zdolności do udziału w biegu. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie wypełnia i podpisuje opiekun prawny.

Uczestnicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności przy przekraczaniu dróg asfaltowych oraz do bezwzględnego podporządkowania się oznaczeniom ostrzegawczym Organizatora i poleceniom Policji oraz służby porządkowej Organizatora.

REZYGNACJA

W przypadku ewentualnej chęci rezygnacji na trasie Zawodów, niezbędne jest telefoniczne poinformowanie Organizatora o rezygnacji pod numerem wskazanym w pakiecie startowym.
COVID-19

Ze względu na zagrożenie epidemiczne Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia dodatkowych regulacji zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19, zgodnych z obowiązującym stanem prawnym, rekomendacjami rządowymi oraz organizacji międzynarodowych. Regulacje te będą publikowane przed biegiem.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty, limitu uczestników lub odwołania poszczególnych edycji ze względu na sytuację epidemiczną.

OCHRONA WIZERUNKU, DANE OSOBOWE

Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w materiałach dot. Zawodów, tj. w szczególności relacjach z Zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów oraz materiałach Sponsorów i Partnerów Zawodów.

Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Urząd Gminy w Haczowie, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Zawodów, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji nr telefonu.

Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych i trwająca zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w Zawodach.

Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji Zawodów i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia, w niezbędnym do tego zakresie. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów takich jak: firmy pomiaru czasu, firmy obsługujące płatności elektroniczne, firmy świadczące usługi śledzenia GPS.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Zawodów.

Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Biegu także we współpracy z innymi osobami, np. wolontariuszami, które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem Zawodów.

EWENTUALNE ZMIANY REGULAMINU

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu związanych z procesem organizacyjnym zawodów. Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie Organizatora: www.haczow.pl/bieg

Uczestnicy są zobowiązani do zapoznawania się z regulaminem wraz z ewentualnymi zmianami.