Drukuj

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

     

 

Operacja pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Haczów”,

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu gospodarka wodno-ściekowa w zakresie poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej infrastruktury
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"

objętego PROW na lata 2014-2020