Drukuj

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Na podstawie art. 6 m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454) Wójt Gminy Haczów zawiadamia, iż uchwałą Nr XLVI/306/2018 Rady Gminy Haczów z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, ustalona została nowa stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2019 r. wynoszą:

10 zł miesięcznie od 1 mieszkańca, za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny,
20 zł miesięcznie od 1 mieszkańca, za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny,

 

Zgodnie z treścią art. 6 m ust. 2a każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczanej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji, (równej iloczynowi nowej stawki i zadeklarowanej ilości osób zamieszkałych w nieruchomości).

 

Nie ma obowiązku składania nowych deklaracji. Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty, w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany ( np. zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość, zmiana sposobu zbierania odpadów segregowane/niesegregowane lub zmiany innych danych).

 

Termin i sposób płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia się, ponoszone są bez wezwania w terminach:

1) za okres od 1 stycznia do 31 marca - do dnia 15 marca,
2) za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca - do dnia 15 maja,
3) za okres od 1 lipca do 30 września - do dnia 15 września,
4) za okres do 1 października do 31 grudnia - do dnia 15 listopada.

 

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z tym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczyła ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Haczów, pok. Nr 15 i 16 lub pod nr tel. 13 43 910 06 wewn. 30 lub 31 w godzinach pracy Urzędu.