Drukuj

UCHWAŁA NR 2/2019
KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH
z dnia 25 lutego 2019 r.

W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH.


Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. póz. 1027) uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Zarządza się wybory do Walnego Zgromadzenia:

...

9) Podkarpackiej Izby Rolniczej z siedzibą w Trzebownisku,

...

2. Termin wyborów wyznacza się na dzień 28 lipca 2019 r.

§ 2.

Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń określa załącznik do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

Wiktor Szmulewicz