Wybory do Izb Rolniczych

Obwieszczenie 2019-07-12 Pobierz

Komisja Okręgowa nr 4 w Haczowie do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej zaplanowanych na dzień 28 lipca 2019r. informuje, iż w dniach 18.06.2019 r., 28.06.2019 r., 04.07.2019 r., 05.07.2019 r. w godzinach od 800 do 1500 w Urzędzie Gminy Haczów pokój nr 2 można zgłaszać kandydatury na członków Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej.

UCHWAŁA NR 2/2019
KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH
z dnia 25 lutego 2019 r.

W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH.


Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. póz. 1027) uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Zarządza się wybory do Walnego Zgromadzenia:

...

9) Podkarpackiej Izby Rolniczej z siedzibą w Trzebownisku,

...

2. Termin wyborów wyznacza się na dzień 28 lipca 2019 r.

§ 2.

Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń określa załącznik do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

Wiktor Szmulewicz