Zebranie wiejskie w Trześniowie odbyło się w niedzielę 10 marca. Przewodniczył mu Sołtys Tadeusz Wójcik. Sekretarzem Zebrania była Pani Alina Prorok.

 

Do stołu prezydialnego zostali zaproszeni również Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel oraz Radny Rady Gminy Haczów Tomasz Bok. Obecny na sali drugi z radnych okręgu Trześniów Jan Siudyła nie został, mimo sugestii mieszkańców, przez prowadzącego Zebranie Sołtysa zaproszony.

 

Otwierając Zebranie Sołtys podziękował za współpracę Radzie Sołeckiej. Następnie wymienił najważniejsze inwestycje poczynione w Trześniowie w ubiegłym roku:

- budowa głównej nitki wodociągu i kanalizacji sanitarnej
- wymiana pieca CO w Domu Ludowym
- zakup pieca CO i wymiana instalacji w remizie OSP
- budowa chodnika przy drogach powiatowej i wojewódzkiej
- wykonanie nawierzchni drogi gminnej „Zagumnie”
- zakup lodówki do Domu Ludowego
- zadaszenie trybun stadionu LKS
- wykonanie drogi dojazdowej do pól "Krawcówka"

 

Sołtys nadzorował również pracę przydzielonych pracowników interwencyjnych przy drobnych remontach infrastruktury wsi oraz dysponował kruszywem i klińcem do bieżących remontów dróg gminnych. Brał także udział w spotkaniach krajowych sołtysów.

Na zakończenie kadencji Sołtys podziękował wyborcom za poparcie udzielone mu przez mieszkańców Trześniowa od wyborów do sejmu poprzez radę gminy po wybory sołtysa. Zaprosił także na czerwcowe obchody 600-lecia wsi Trześniów, prosząc o dostarczanie dokumentów i zdjęć do planowanej kroniki.

 

Na zebranie zaproszona została Pani Bernadeta Nocuń Kierownik Projektu w grupie NDI, realizującej budowę gazociągu wysokiego ciśnienia. Przedstawiła informację o przebiegu prac oraz procedurze szacowania strat i wypłaty rekompensat, które obejmą wycenione przez niezależnego rzeczoznawcę w cenach rynkowych: obniżenie wartości nieruchomości przez które przebiega inwestycja, poczynione szkody oraz utrudnienia w dostępie i wynikająca z tego utratę możliwych korzyści.

Pani kierownik zwróciła się również z apelem o dokumentowanie ewentualnych nieprawidłowości zaobserwowanych przy budowie gazociągu. Ogrom inwestycji, która realizowana jest równocześnie na odcinku 100 km i dotyczy bezpośrednio 6000 właścicieli nieruchomości, sprawia że nie zawsze możliwe jest właściwe nadzorowanie pracy podwykonawców, czy wykonują swoje zadania zgodnie z prawem i ustaleniami. Przypomniała także, że budowa gazociągu, jako inwestycja strategiczna, bazuje na tzw. specustawie i w związku z tym nie jest wymagana zgoda właściciela nieruchomości na wejście.

 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy. Zrelacjonował zmiany, jakie nastąpiły po jesiennych wyborach do rady gminy. W trwającej pięcioletniej kadencji Trześniów reprezentowany jest przez dwóch radnych: Tomasza Boka oraz Jana Siudyłę. Wójt podziękował wszystkim za udział w wyborach. Ostatnim etapem wyborów samorządowych będą wybory sołtysów i rad sołeckich w dniu 31 marca 2019 r. Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane w urzędzie gminy. Do zgłoszenia kandydata na sołtysa wymagane jest 25 podpisów, a do rady sołeckiej - 10.

 

W dalszej części sprawozdania Wójt podsumował miniony rok budżetowy w działaniach jednostek organizacyjnych gminy.

Największą część budżetu inwestycyjnego w gminie w 2018 roku stanowiła budowa wodociągu, kanalizacji w Jasionowie, Bukowie oraz Trześniowie, chodników przy drogach powiatowych i wojewódzkich przy współfinansowaniu zarządców dróg oraz zabezpieczenie osuwiska w Malinówce - Koźliniec.

Wśród zadań gminy istotną częścią jest utrzymanie oświaty. Edukacja zawsze stanowiła mocną stronę naszej gminy, co można zweryfikować liczbą laureatów i finalistów konkursów kuratoryjnych. Mimo wzrastających kosztów utrzymania, wiążących się ze spadkiem liczby dzieci w szkołach staramy się wciąż utrzymać tą tendencję poprzez staranie się o zwiększenie subwencji i korzystanie z programów wsparcia finansowego zakupu infrastruktury dla szkolnictwa.

 

Plan inwestycji na rok 2019 zakłada w Trześniowie następujące zadania:

- kontynuacja budowy sieci wodociągowej
- wykonanie klimatyzacji w Domu Ludowym
- budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w kierunku Haczowa;
- budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej 887 w kierunku Bzianki;
- dokończenie wykonania nawierzchni drogi "Zagumnie";

 

Na zakończenie Sołtys odczytał list protestacyjny do Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy, w którym Rada Sołecka wyraża swój sprzeciw wobec obecnego podziału gminy na okręgi wyborcze, według którego część Trześniowa jest objęta wspólnym okręgiem z wsią Buków. "Były czasy, gdzie było 3 radnych w chwili obecnej jest tylko 1" - piszą w liście. Niezadowalający według radnych sołectwa jest także budżet inwestycyjny Trześniowa.

 

Słowa Sołtysa skomentował Radny Rady Gminy Haczów Jan Siudyła. - "Wiem, że sprawiam kontrowersje, jednak nie mam sobie nic do zarzucenia. Jako radny nie przyczyniłem się w żaden sposób do złego traktowania Trześniowa.". Radny podziękował również za głosy poparcia, otrzymane od mieszkańców Trześniowa w ostatnich wyborach.

 

Do treści odczytanego listu odniósł się również Wójt, wyjaśniając, że obecnie priorytetowym zadaniem jest kontynuacja rozpoczętej już budowy wodociągu, co w ocenie jego i radnych gminy Haczów jest ważniejszą inwestycją od rozbudowy Domu Ludowego i pomieszczeń sołtysa. - "Pieniądze nie spadają z nieba. Zawsze zmuszeni jesteśmy godzić swoje potrzeby, bo z naszym dochodem (ok. 700,- zł na mieszkańca) jesteśmy gminną biedną... Planując zadania trzeba mieć na uwadze, że trzeba je również sfinansować i utrzymywać".

Wójt, odnosząc się również do drugiej części protestu Rady Sołeckiej, wyjaśnił zasady, wynikające z Kodeksu Wyborczego, według których dokonano podziału gminy na okręgi i obwody głosowania. Za obecnym podziałem przemawia nie tylko liczba mieszkańców i algorytm matematyczny według którego wyznaczone zostały obecne granice, ale i względy naturalne, jak połączenie komunikacyjne obu wsi, czy wspólna dla Trześniowa i Bukowa szkoła. Projekt uzyskał wymaganą pozytywną opinię Komisarza Wyborczego w Krośnie, a w ustawowym terminie nie wpłynął do Komisarza żaden protest.

 

Kończąc Zebranie, Sołtys podziękował wszystkim za przybycie.

DK