W niedzielę 17 lutego w Domu Ludowym w Bukowie odbyło się sprawozdawcze Zebranie Wiejskie, któremu przewodniczył Sołtys Jan Siudyła.

Na sekretarza Zebrania wybrano Panią Helenę Wójcik. W zebraniu uczestniczył także Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel.

Po powitaniu i sprawdzeniu listy obecności Sołtys poinformował o uchwalonych przez Radę Gminy Haczów zmianach statutu sołectwa w związku ze zbliżającym się wyborami sołtysa i rady sołeckiej. Zmiany statutów objęły wszystkie miejscowości naszej gminy. Najważniejsze - dotyczyły ustalenia liczby mieszkańców koniecznych do dokonania wyboru oraz wydłużenia kadencji do 5 lat. Wydłużeniu uległy też godziny głosowania, które rozpocznie się o godzinie 8:00 i zakończy o 18:00.

W swoim wystąpieniu Sołtys, podsumowując mijającą kadencję, poinformował o działaniach dotyczących zagadnień i spraw wsi, które podejmował uczestnicząc w posiedzeniach Rady Gminy oraz Rady Sołeckiej, która w mijającym roku zbierała się pięciokrotnie. Wszystkie propozycje przedłożone Radzie Gminy, dotyczące wydatkowania Funduszu Sołeckiego zostały zaakceptowane, a zaplanowane inwestycje zrealizowano.

Wśród najważniejszych inwestycji, zrealizowanych w 2018 roku znalazły się:

- przebudowa sali tanecznej w DL, montaż klimatyzacji
- wykonanie chodnika przy dr. wojewódzkiej 887
- wykonanie kanalizacji sanitarnej
- projekt techniczny i wykonanie oświetlenia ulicznego drogi „na skałę” i drogi wojew
- prace pielęgnacyjne przy pomniku przyrody „Dąb szypułkowy Buków”
- dostawa kruszywa i klińca
- wykonanie nawierzchni drogi wojewódzkiej 887

Plan na rok 2019 obejmuje następujące inwestycje:

- remont zaplecza kuchennego DL
- wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej „Przez Wieś”
- budowę chodnika przy drodze woj. w kierunku Jasionowa
- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze „Na Skałę”

W roku 2018 Buków dysponował jednym pracownikiem, który wykonywał bieżące pracę porządkowe i remontowe.

We współpracy z OSP, GOKiW oraz KGW zorganizowane zostały w Bukowie imprezy z okazji: 70-lecia OSP, piknik rodzinny oraz Dzień Kobiet.

 

Oddając głos Wójtowi Gminy Haczów Sołtys podziękował za pomoc w realizacji zamierzeń Wójtowi, pracownikom Urzędu Gminy Haczów, Radzie Sołeckiej, Kołu Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wójt podsumował ubiegłoroczne wybory samorządowe, przedstawił skład Rady Gminy Haczów oraz komisji. Dziękując za udział w wyborach, zwłaszcza tym którzy poparli ponownie jego kandydaturę, zadeklarował, że w miarę sił i możliwości, postara się nie zawieść pokładanego w nim zaufania i rzetelnie wykonywać swoje obowiązki dla dobra gminy.

W dalszej części sprawozdania Wójt w skrócie przedstawił pracę Rady Gminy i najważniejsze uchwały podjęte w ubiegłym roku, sytuację finansową gminy, stan realizacji zadań gminy w poszczególnych obszarach, największe inwestycje wykonane w gminie, problemy z którymi boryka się gmina, jak postępujący wzrost kosztów usług, eksploatacji infrastruktury gminnej, kosztów obsługi gospodarki odpadami, czy spadek liczebności dzieci w szkołach, wiążący się z koniecznością zwiększenia dofinansowania oświaty z budżetu gminy.

Gmina również aktywnie wspiera Ochotnicze Straże Pożarne (w ubiegłym roku koszt wyniósł 530 tys złotych z budżetu gminy), organizuje prace społecznie użyteczne, finansuje instytucje kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku oraz Gminną Bibliotekę Publiczną - w ramach których organizowane są dla mieszkańców i gości różnorakie zajęcia, kółka, konkursy, spektakle, zimowiska, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki itp.

Mieszkańcom służą pomocą również: Gminna Spółka Wodna (korzystając z okazji, zachęcamy do rzetelnego i terminowego realizowania płatności, co pomoże Spółce sprawniej realizować swoje zadania) oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego, który wspiera rolników rolników w wypełnianiu wniosków o dopłaty, organizuje atestację opryskiwaczy, badania gleby, wyjazdy na imprezy i szkolenia rolnicze.


Na zakończenie zebrani mogli zgłaszać wolne wnioski i zapytania, na które odpowiadali Sołtys i Wójt. Wśród poruszonych tematów znalazły się m.in.:

- naprawy dróg asfaltowych - będą wykonywane latem, kiedy wszystkie problemy się uwidoczniają; planowy objazd dróg gminnych zostanie wykonany na wiosnę, można będzie też zgłaszać indywidualnie drogi wymagające naprawy

- zmiany w zasadach wycinki drzew w lasach prywatnych - w celu ułatwienia mieszkańcom załatwiania formalności planowane jest dwa dni w miesiącu, kiedy leśniczy będzie dostępny w Urzędzie Gminy,

- zagospodarowanie rowu od dębu po lewej stronie - jest już projekt chodnika

 

Na zakończenie Sołtys podziękował wszystkim za liczne przybycie i zaprosił wszystkie panie na organizowaną w marcu imprezę z okazji Dnia Kobiet.

DK