W niedzielę, 10 lutego 2019 r. odbyło się w Haczowie pierwsze w tegorocznym cyklu zebranie wiejskie. Zebrania sprawozdawcze odbywają się początkiem roku w każdej miejscowości gminy Haczów.

 

Zebraniu przewodniczył Sołtys Wsi Haczów Ryszard Błaż, który otwierając zebranie zaprosił do stołu Wójta Gminy Haczów Stanisława Jakiela, Przewodniczącego Społecznego Komitetu Ubezpieczenia Zwierząt Edwarda Wojtonia oraz Przewodniczącego Spółki Wodnej w Haczowie Józefa Krawczyka.

 

 

Rok 2019 jest rokiem kończącym kadencję sołtysów, w związku z czym Pan Ryszard Błaż przedstawił pokrótce sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w ubiegłych latach. Sołtys podziękował także za wieloletnią współpracę Radzie Sołeckiej, Radzie Gminy, grupie remontowej, Wójtowi, pracownikom oczyszczalni, Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury. Dzięki współpracy i pozyskanym funduszom zewnętrznym udało się zrealizować większość z zaplanowanych inwestycji. W ubiegłym roku wykonane zostały:

- budowa sieci wodociągowej I etap – największa i najbardziej kosztowna inwestycja;
- GOKiW – remont zaplecza kuchennego – rozpoczęto remont, który będzie kontynuowany w roku bieżącym;
- budowa chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Trześniowa 181 mb;
- budowa chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Bzianka 149 mb;
- wykonanie projektu i oświetlenia drogi „Do Młynów”;
- przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej „Na Bory”;
- wykonanie projektu rozbudowy WTZ;
- wykonanie tynku zewnętrznego dworu;
- przebudowa drogi gminnej „Koło Ostrowskich”;
- wykonanie nawierzchni parkingu po kioskach;
- wykonanie projektu i oświetlenia dojazdu do górnej kładki;
- konserwacja boiska „Orlik”.

W planie na rok 2019 przewidziano:

- budowa wodociągu – II etap - zawodnienie planowane jest na 2 połowę 2019 r.;
- dokończenie remontu zaplecza kuchennego GOKiW;
- wykonanie elewacji ośrodka zdrowia w parku;
- wykonanie nawierzchni drogi „Na Bory”;
- budowa chodnika dla pieszych w kierunku Trześniowa;
- budowa chodnika dla pieszych w kierunku Bzianki;
- wymiana pieca CO w remizie OSP;
- altana na parkingu nad Wisłokiem;
– zakup kosiarki samojezdnej;
- wykonanie koncepcji budowy chodnika przy drodze gminnej w kierunku Jabłonicy Polskiej;
– rewitalizacja parku dworskiego - oświetlenie;
– złożony został także wniosek, dotyczący rewitalizacji zespołu dworsko-parkowego, który obecnie jest w trakcie oceny; obejmuje: alejki, oświetlenie, ławeczki, zieleń oraz wnętrze dworu; planowane jest przeniesienie do pomieszczeń dworskich Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zorganizowanie punktu informacyjnego;


W kolejnym punkcie zebrania głos zabrał Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel, który podsumował sytuację gminy, działania gminnych jednostek organizacyjnych i problemy z którymi przyjdzie się nam zmierzyć w najbliższym czasie, jak wzrost kosztów utrzymania infrastruktury oraz rosnące ceny usług - w tym odbioru odpadów, przeglądów okresowych itp. Niepokoi również spadek liczby dzieci w szkołach, co wiąże się z mniejszym dofinansowaniem i koniecznością zwiększenia wydatków na oświatę z budżetu gminy.

Wójt przybliżył także zebranym mieszkańcom pozyskane od wykonawców informacje o największych inwestycjach przebiegających przez teren naszej gminy, czyli budowanym gazociągu wysokiego ciśnienia oraz drodze szybkiego ruchu S-19.

 

Następnie Sołtys oddał głos kolejno przedstawicielom działających w Haczowie organizacji - Przewodniczącemu Społecznego Komitetu Ubezpieczenia Zwierząt Edwardowi Wojtoniowi oraz Przewodniczącemu Spółki Wodnej w Haczowie Józefowi Krawczykowi.

 

Ostatnim wystąpieniem było przedstawienie przez Dyrektora Piotra Długosza działalności firmy Stimo, specjalizującej się w budowie i utrzymaniu systemów sieciowych, jednej z kilku firm świadczących dla mieszkańców naszej gminy usługę dostępu szerokopasmowego do Internetu.

Na zakończenie spotkania Sołtys zaprosił mieszkańców do zadawania pytań i dyskusji.

 

Dr Wacław Frydrych poinformował o zmianach, które zaszły w świadczeniach pielęgniarki środowiskowo rodzinnej (zastrzyki, opatrunki itp.) w dni wolne od pracy oraz w godzinach nocnych. Od 1 lutego szpital wypowiedział umowę ośrodkowi zdrowia w Haczowie. Obecnie obowiązującą jest umowa z firmą na teren powiatu. Zwrócił się również z pytaniem o lekarzy specjalistów w nowym ośrodku. Odpowiadając, Wójt poinformował zebranych o funkcjonujących obecnie gabinetach ginekologicznym, ortopedycznym i kardiologicznym a także o planowanych kolejnych specjalistycznych usługach zdrowotnych po ogłoszeniu odpowiednich konkursów ofert przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Rzeszowie.

Zgłoszone zostały także potrzeby wykonania nowych odcinków oświetlenia (ława górna) oraz infrastruktury drogowej (mostek od Siciny w potoku, kontynuacja budowy chodnika w stronę Trześniowa, chodnika od Alty do "Górek"). W dyskusji pojawił się również problem dużego ruchu przy szkole, którego upłynnienie wymaga nowych rozwiązań komunikacyjnych w tym rejonie.

Mieszkańcy prosili Wójta o włączenie się i nadzór nad wywiązaniem się firmy budującej gazociąg, który poprzecinał sieć melioracyjną i wiele dróg dojazdowych do pól - prywatnych i gminnych, z obowiązku przywrócenia ich po zakończeniu prac do stanu poprzedniego.

 

Zebranie zakończył sołtys dziękując wszystkim za przybycie.

DK