Zebranie Wiejskie w Jabłonicy Polskiej odbyło się w niedzielę 17 marca 2019 r.

 

To przedostatnie z cyklu corocznych zebrań sprawozdawczych przeprowadzanych we wszystkich miejscowościach naszej gminy. To zarazem ostatnie zebranie upływającej kadencji sołtysów i rad sołeckich przed wyborami, które odbędą się 31 marca. Zebranie poprowadził Sołtys Wsi Jabłonica Polska Kazimierz Cwynar. Przy stole prezydialnym na zaproszenie Sołtysa zasiedli radni Rady Gminy Haczów Robert Szafraniec i Marek Prejsnar oraz Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel. Na Sekretarza wybrany został Pan Adam Śnieżek. Zaproszeni na Zebranie zostali przedstawiciele OSP, KGW, rady rodziców, klubu sportowego "Cisy", Spółki Leśnej i firmy Kruszpol - organizacji, które niejednokrotnie wspierały sołectwo w realizowanych zadaniach.

 

Sołtys otwierając Zebranie podsumował prace zrealizowane w Jabłonicy Polskiej w ciągu ostatnich 4 lat swojej kadencji. Podziękował za współpracę i przychylność Staroście Brzozowskiemu, Wójtowi Gminy Haczów, Radnym sołectwa i gminy, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej oraz wszystkim organizacjom i osobom, które zaangażowały się w rozwój wsi.

 

W 2018 roku zrealizowano następujące inwestycje:

- wykonanie odcinków nawierzchni dróg "Dębina" i "Koło Snieżków"
- budowa chodników przy drogach powiatowych w kierunku Komborni i Haczowa
- budowa oświetlenia ulicznego "Koło Śnieżków", "Do Lorenców", "Biedronka"
- przebudowa przepustu mostowego na granicy Jabłonica Polska-Iskrzynia
- remont Szatni klubu sportowego "Cisy"
- zakup kruszywa, klińca
- drobne remonty realizowane przez pracowników okresowych

 

Dzięki staraniom Sołtysa strażacy ochotnicy z Jabłonicy Polskiej zapisali się w kronikach, pełniąc honorową wartę przy grobie bł. ks Jerzego Popiełuszki. Służba przy grobie kapelana „Solidarności” trwa nieprzerwanie od 1984 roku, kiedy to został zamordowany. Zorganizowana została również pielgrzymka do Częstochowy dla mieszkańców. Wzięło w niej udział 53 osoby.

 

Na prośbę Sołtysa Przewodniczący gminnej Komisji Samorządu i Budżetu Robert Szafraniec przedstawił plan inwestycji do zrealizowania w 2019 roku:

- dokończenie rozpoczętych remontów odcinków dróg
- budowa chodnika dla pieszych koło szkoły - przy drodze "Wytrząska"
- budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w kierunku Haczowa

 

Korzystając z okazji Sołtys poinformował o zajęciu przez Jabłonicę Polską - drugiego miejsca w czerwcowym plebiscycie "Nowin": "Sołtys i Sołectwo roku 2018". W tym samym plebiscycie Sołtys Kazimierz Cwynar zajął trzecie miejsce.

 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Haczów. W skrócie podsumował wynik wyborów samorządowych w 2018 roku i podziękował w imieniu swoim i nowo wybranych radnych za udzielone poparcie. Przypomniał również o zbliżających się wyborach sołtysów i rad sołeckich, rozpisanych na dzień 31 marca 2019 r. W Jabłonicy Polskiej będzie można wybierać spośród 2 kandydatów na sołtysa oraz 12 kandydatów na 7 miejsc w radzie sołeckiej.

 

W dalszej części sprawozdania Wójt wymienił najważniejsze uchwały, podjęte w ubiegłym roku, a także obowiązujące stawki opłat i podatków oraz przybliżył problemy pojawiające się przy realizacji zadań gminy w związku ze wzrostami kosztów utrzymania infrastruktury i kosztów usług, co w rezultacie może skutkować podniesieniem obowiązujących stawek w przyszłości.

 

Największymi inwestycjami w ubiegłym roku w gminie było rozpoczęcie budowy wodociągu w Haczowie i Trześniowie oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Jasionowie, Bukowie i Trześniowie, budowy chodników przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz zabezpieczenie osuwiska i odbudowa drogi gminnej w Malinówce.

 

Przez gminę przebiegają też inwestycje zewnętrzne - budowa drogi szybkiego ruchu S-19 oraz gazociągu wysokiego ciśnienia.
O ile gazociąg dotyczy mieszkańców Jabłonicy Polskiej w niewielkim stopniu, to plany nowo budowanej drogi spowodowały konieczność wyburzenia kilkunastu budynków. Wójt przedstawił informacje na temat inwestycji, uzyskane od wykonawcy:

Droga ekspresowa S-19 z Babicy do Barwinka została wpisana na listę podstawowych przedsięwzięć w kontrakcie terytorialnym Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023. Zapisano kwotę 21 mld zł. co daje szanse na budowę tego odcinka w całości. Obecnie trwają prace nad koncepcją programową z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla odcinka drogi Domaradz-Miejsce Piastowe. Koncepcję na zlecenie GDDKiA o/Rzeszów wykonuje firma IVIA S.A. z siedzibą w Katowicach. Jest to odcinek o długości 22,7 km, koszt koncepcji 9,3 mln zł. z terminem wykonania 22 miesiące, tj. do końca 2019 roku.

Praktyczne wykonawstwo na tym odcinku to rok 2023. Rok wcześniej nastąpi wypłata odszkodowań.

 

Na terenie gminy działa również kilku dostawców Internetu szerokopasmowego, z czego wiodącymi są działający lokalnie: Stimo, InterQ, TTCOMP, Ranet oraz VoiceNet. Umożliwiają oni korzystanie z szybkiego łącza mieszkańcom każdej naszej miejscowości.

 

Pozostałe obszary działania gminy to oświata (nasze szkoły mogą się pochwalić dobrymi wynikami w konkursach kuratoryjnych, posiadając licznych laureatów i finalistów), ochrona środowiska, pomoc społeczna, kultura (gmina posiada dwie jednostki kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku oraz Gminną Bibliotekę Publiczną - zachęcamy do korzystania z ich oferty).

 

Realizując swoje zadania współpracujemy również z organizacjami pozarządowymi. Na szczególną uwagę zasługuje tu jednostka OSP z Jabłonicy Polskiej, która przoduje w naszej gminie zarówno pod względem przeprowadzanych akcji, jak i przede wszystkim - zawodów sportowych i wiedzy (Gratulujemy sukcesów Kamilowi Krauzowi, który w czerwcu ubiegłego roku uzyskał tytuł Mistrza Polski w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi). W gminie funkcjonuje spółka wodna i punkt doradztwa rolniczego.

 

Ostatnim punktem Zebrania były wolne wnioski i dyskusja. Mieszkańcy zgłaszali przede wszystkim potrzeby budowy dalszych odcinków oświetlenia i chodników, które poprawiają bezpieczeństwo pieszych, a zwłaszcza dzieci. Pojawiły się również pytania o postępy przy rozbudowie kanalizacji sanitarnej, do których ustosunkował się Wójt, prosząc o cierpliwość, gdyż projekt rozbudowy znajduje się na liście rezerwowej do dofinansowania. Zapewnił jednocześnie, że nie straci on ważności i zostanie zrealizowany w miarę możliwości pozyskania środków na realizację.

Odpowiadając na pytania o przycinanie gałęzi drzew, które zagrażają bezpieczeństwu poruszających się drogami gminnymi, Wójt apelował do właścicieli, w gestii których jest dbanie o stan rosnących na ich posesjach drzew, by zadbali o nie i nie utrudniali też przycinania gałęzi pracownikom gminnym.

 

Prezes OSP w Jabłonicy Polskiej Zbigniew Józefczyk podziękował mieszkańcom za dobre przyjęcie ochotników z kalendarzami, poparcie, przychylność i datki dzięki którym jednostka może się lepiej rozwijać i szkolić. Podziękował też Wójtowi za udzielone wsparcie i pomoc.

 

Zebranie zakończył Sołtys dziękując wszystkim za liczne przybycie i prosząc o wysoką frekwencję w nadchodzących wyborach.

DK