Zebranie Wiejskie w Jasionowie odbyło się w niedzielę 3 marca 2019 r. Spotkanie prowadził Sołtys Wsi Jasionów Lucjan Smoleń.

 

Uczestniczyło w nim 58 mieszkańców. Wśród zaproszonych gości znalazł się Wicestarosta Brzozowski Jacek Adamski, Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel, radni Józef Kołodziej i Grzegorz Filak, oraz Rada Sołecka. Sekretarzem Zebrania wybrana została Pani Dorota Smoleń.

 

Sołtys podsumował środki wydatkowane w ubiegłym roku w ubiegłym roku. Zrealizowano m.in.:

- rozbudowa kanalizacji sanitarnej koło szkoły
- wykonanie projektu oświetlenia „Na Czekaj”
- zakup średniego samochodu pożarniczego
- wykonanie utwardzenia i nawierzchni asfaltowych dróg gminnych, bieżące naprawy klińcem i pospółką
- remont sufitu Sali DL - termomodernizacja i dodatkowo  polepszenie właściwości akustycznych sali
- budowa chodnika przy drodze powiat. Jasionów „Przez wieś”
- koszenie rowów, odkrzaczanie
- legalizacja przystanków na Rudzie - 3 przystanki
- organizacja imprez - spotkanie opłatkowe

 

Z powodu nie uzyskania zakładanego dofinansowania nie udało się wykonać przebudowy szatni sportowej na stadionie LKS Jasionów, której realizacja przełożona została na bieżący rok. Ponadto planowane są:

- budowa dalszej części chodnika do drogi wojewódzkiej,
- kontynuacja rozbudowy kanalizacji
- wykonanie nawierzchni drogi do Ubermana,
- projekt oświetlenia drogi za cmentarzem
- remont pokrycia dachowego budynku szkoły
- droga na pagór, boczna w kierunku Mrozowskiego,
- zakup kotary scenicznej w DL

 

To już ostatnie zebranie w mijającej kadencji sołtysów i rad sołeckich. W marcu odbędą się wybory powszechne. Minione 4 lata to dobre lata dla Jasionowa. - powiedział Sołtys - Wieś rozwija się. Udało się wykonać m.in. nawierzchnie asfaltowe 10 nowych dróg. Dziękuję mieszkańcom za pomoc i zaufanie. Dziękuję za współpracę Wójtowi, Stowarzyszeniu Razem Dla Jasionowa, OSP, KGW, Pani Dyrektor Beacie Pańko, radzie sołeckiej i wszystkim mieszkańcom, którzy służyli pomocą, radą, a czasami konstruktywną krytyką. Sołtys to funkcja w hierarchii samorządowej - ostatnie ogniwo, ale pierwsze na linii ognia. Nie jest to praca lekka. Dziękuję więc za wsparcie i cierpliwość żonie i rodzinie.

 

Następnie sprawozdanie z działalności gminy przedstawił Wójt, który uzupełnił wypowiedź Sołtysa o działania podejmowane w ubiegłym roku w ujęciu całej gminy. Przedstawił działania instytucji gminnych oraz podział środków w ramach budżetu gminy na poszczególne zadania.

 

Po obszernym sprawozdaniu Wójta głos zabrał Wicestarosta Brzozowski. Dziękując za zaproszenie wyraził swoje uznanie dla gminy Haczów, jako najbardziej aktywnej w powiecie. Dzięki współpracy powiatu z gminą udało się wykonać na terenie gminy 11 km chodników przy drogach powiatowych. Starosta zadeklarował też dalszą współpracę w tym zakresie. Poinformował również o przygotowywanych nowych planach zagospodarowania lasów (wykonywane są na okres 10 lat i niedawno zakończył się okres ich ważności - ogłoszenie dla właścicieli lasów prywatnych)

 

Kolejno w swoich wystąpieniach radni podziękowali za współpracę Sołtysowi, a także mieszkańcom - za udział w wyborach samorządowych i wybór na kolejną kadencję do Rady Gminy Haczów.

 

Ostatnim punktem Zebrania były wolne wnioski i zapytania mieszkańców, na które odpowiadali: Sołtys, Wójt i Starosta.

 

Kończąc Zebranie Sołtys złożył życzenia z okazji nadchodzącego dnia kobiet wszystkim Paniom, dziękując za liczne przybycie.

DK