W niedzielę, 24 lutego 2019 roku odbyło się Zebranie Wiejskie we Wzdowie.

 

Zebraniu przewodniczył Sołtys Wsi Wzdów Andrzej Gromek. Na sekretarza zebrania wybrana została Pani Magdalena Kopczyk. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel oraz radny Piotr Śmietana.

 

Zebranie miało charakter sprawozdawczy, jednocześnie też jako ostatnie w mijającej czteroletniej kadencji, podsumowujące działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej. Sołtys podziękował za współpracę Wójtowi oraz organizacjom działającym we Wzdowie: OSP oraz KGW.

 

W ubiegłym roku udało się zrealizować wszystkie zaplanowane inwestycje:

- budowa boiska wielofunkcyjnego
- oświetlenie drogi na Czekaj - pierwsze w gminie wykonane w technologii LED
- budowa we współpracy z powiatem 150m chodnika przy drodze powiatowej Wzdów-Besko
- droga od boiska do drogi w kierunku rudy
- wykonanie nawierzchni parkingu przy kościele
- dokończenie ogrodzenia przy szkole

 

Dokonano również zakupu kruszywa, klińca 70 t, pospółkI 120 t do utwardzania i remontów dróg. Wykonane zostały także wykoszenia i drobne prace przy utrzymaniu infrastruktury.

 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Haczów. Przypomniał wyniki jesiennych wyborów samorządowych oraz podziękował za udział w głosowaniu oraz oddane na siebie głosy. W dniu 31 marca odbędą się także wybory sołtysów i rad sołeckich.

Sprawozdanie z działalności samorządu gminnego objęło najważniejsze uchwały podjęte w ubiegłym roku, inwestycje gminne oraz plany na rok bieżący.

 

W 2019 roku zabezpieczono środki finansowe na wykonanie następujących zadań:

- wykonanie w budynku szkoły sieci komputerowej oraz malowanie dachu
- wykonanie nawierzchni drogi „Za Parkiem”
- budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Wzdów-Besko
- wykonanie oświetlenia drogi gminnej „Ruda”

 

W dalszej części sprawozdania Wójt przedstawił sytuację szkół w gminie, stan ochrony środowiska, oraz przybliżył nowe obowiązki w sprawie wywozu odpadów i pozyskiwania drewna w lasach prywatnych. Zadania gminy realizowane są także poprzez jednostki OSP, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz instytucje kultury: GOKiW oraz Gminną Bibliotekę Publiczną.

Na terenie gminy pomoc rolnikom świadczy także Gminna Spółka Wodna i Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

 

Po wystąpieniu Wójta Sołtys oddał głos przedstawicielowi firmy Gaz-System S.A., która realizuje inwestycję budowy gazociągu relacji Strachocina-Pogórska Wola, przechodzącego przez teren naszej gminy.

Kierownik projektu gazociągu przedstawiła zarys tej strategicznej dla naszego państwa inwestycji, mającej dostarczać gaz z terminala w Świnoujściu. Przeprosiła również za ewentualne utrudnienia związane z zajęciem pasa montażowego w związku z inwestycją.

Bezpośrednio mieszkańców gminy oraz właścicieli działek sąsiadujących z inwestycją dotyczy zagadnienie usuwania szkód poczynionych przy realizacji gazociągu oraz rekompensaty. Procedura obejmuję inwentaryzację zerową, która była wykonana przez rzeczoznawcę w terenie (z protokołem można zapoznać się w jasielskim oddziale firmy). Po zakończeniu prac w pasie montażowym rzeczoznawca określi w obecności właścicieli stan faktyczny działki. Protokół przekazany zostanie wojewodzie, który wyceni ewentualną szkodę. Od proponowanej wyceny będzie można się odwołać w ciągu 14 dni. Po uprawomocnieniu nakazu wojewody firma Gaz-System zapłaci ewentualne odszkodowanie.

W odpowiedzi na skargi związane z pracami przy budowie gazociągu przedstawicielka firmy zwróciła się z apelem o dokumentowanie zaobserwowanych zdarzeń i nieprawidłowości w celu ustalenia winnego ewentualnych szkód poczynionych przez podwykonawców poza wyznaczonym pasem montażowym, za które również odpowiada Gaz-System.

 

W ostatniej części Zebrania Wiejskiego zgłaszano wolne wnioski i zapytania.

Wśród poruszanych spraw pojawił się temat popadającego w ruinę zabytkowego pałacu i parku, którego należytym utrzymaniem nie zajmuje się właściciel. Zaniedbany drzewostan utrudnia również przejazd aleją przylegającą do parku. Wspomniany został też problem braku oświetlenia i problemów z gromadzącymi się śmieciami z terenu cmentarza parafialnego.

 

Kończąc Zebranie Sołtys na zakończenie kadencji podziękował raz jeszcze za współpracę i pomoc przy sprawowaniu funkcji wszystkim zaangażowanym osobom i organizacjom.

 

DK