Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą (Dz.U. 2017 poz. 2030), stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).


Lista punktów w powiecie brzozowskim

Na terenie powiatu brzozowskiego działają trzy punkty nieodpłatnej pomocy dla mieszkańców


BRZOZÓW
ul. 3-go Maja 51 Starostwo Powiatowe w Brzozowie

Godziny przyjęć:

08.00 -12.00 - poniedziałek, wtorek, czwartek, piętek
12.00 -16.00 - środa


JASIENICA ROSIELNA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy R.

Godziny przyjęć:

8.00 -12.00 - od poniedziałku do piątku


NOZDRZEC
Dom Strażaka w Nozdrzcu

Godziny przyjęć:

8.30 - 12.30 - od poniedziałku do piątku


Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

młodzież do 26. roku życia,
osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
osoby, które ukończyły 65. lat,
osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
kombatanci,
weterani,
zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:

poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

prawa pracy,
przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
prawa cywilnego,
spraw karnych,
spraw administracyjnych,
ubezpieczenia społecznego,
spraw rodzinnych,
prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.