Zespoły działające przy GOKiW

HISTORIA ORKIESTRY DĘTEJ W HACZOWIE

W 1901 roku w czasie świąt wielkanocnych po raz pierwszy w kościele haczowskim zagrał duet instrumentalny: kocioł - Andrzej Kaszowski, sygnałówka - Stanisław Kaszowski (syn Andrzeja); na organach towarzyszył im Stanisław Ruszel. Swoim występem "orkiestra" zrobiła duże wrażenie na wiernych. Powstającym zespołem zainteresował się szczególnie ks. Proboszcz Józef Foryś, który pomógł zakupić odpowiednie instrumenty, a były to: 1 klarnet Es, 3 trąbki Es, 1 klarnet B, 1 skrzydłówka C-B, 1 tenor (używany do chwili obecnej) i 1 bombardon - tuba.

tl_files/gokiw_images/strona/hejnal/hejnal1.jpg
Pierwsze zdjęcie orkiestry - z roku 1908. Stoją od lewej: Paweł Bielecki, Stanisław Kaszowski, Piotr Parysz, Stanisław Wojnowski, Józef Wulw, Andrzej Szmyd. Nieobecni na zdjęciu: Józef Stepek, Karol Prajsnar, Stanisław Wyżykowski, Antoni Rysz

Na skutek wyjazdu niektórych osób z orkiestry na roboty do Francji, Ameryki i na Węgry zespół uzupełniali nowi członkowie. Ich nazwiska to: Józef Wojnowski, Henryk Wyżykowski,Stanisław Kaczkowski, Paweł Szuber s. Gerarda, Józef Stepek "Kowal", Andrzej Rymar, Wojciech Adamczyk, Józef Rysz "Zza dworu".

Próby orkiestry odbywały się na plebanii, a kapelmistrzem do roku 1920 (z przerwą w latach 1914-1919, I wojna światowa) był Stanisław Kaszowski. Działalność orkiestry wznowiono w 1919r., a nowymi członkami zespołu zostali Tadeusz Kaszowski (syn Stanisława) i Paweł Rozenbajgier. Do orkiestrantów dotarła wiadomość, że można grać "z kropek". Zwrócili się więc do miejscowego nauczyciela, Michała Szubera, o pomoc. Kłopot był w tym, że sam grał tylko na skrzypcach. Zorganizowano zespół piętnastu skrzypków, ale to nie pociągało muzykantów i po trzech miesiącach przerwano naukę gry z nut.

Pierwszym kapelmistrzem, który prowadził naukę gry na instrumentach dętych z nut, był Michał Daszyński, wychowanek zakładu księży michaelitów w Miejscu Piastowym. Próby odbywały się dwa razy w tygodniu, a dowożono go furmanką z oddalonego około 10 km Miejsca Piastowego. Tak było przez rok. Po odejściu Michała Daszyńskiego pieczę nad orkiestrą sprawował Michał Szuber, który, mimo że nie był specjalistą od prowadzenia orkiestry dętej, z całym poświęceniem pracował i starał się, by tę orkiestrę wyuczyć dobrze i postawić ją na wysokim poziomie.

W 1926r. powrócił z wojska Bronisław Kaszowski, który przez rok wspólnie z Michałem Szuberem opiekował się zespołem.

foto
Haczowska orkiestra dęta - w środku M.Szuber

Po wyjeździe Bronisława Kaszowskiego do USA 11.09.1927r. orkiestrę prowadził Tadeusz Kaszowski, zastępcą kapelmistrza był Paweł Rozenbajgier. W tym czasie orkiestra liczyła 29 członków: Tadeusz Kaszowski - dyrygent, Paweł Rozenbajgier - zastępca, Michał Szuber - prezes, Władysław Rygiel (później prezes orkiestry), Paweł Józefczyk, Jan Kaczkowski, Stanisław Glazar, Stanisław Bemben,Stanisław Szajna,Stanisław Materna, Michał Wojtoń, Józef Stepek "ze młyna", Czesław Wojnowski, Czesław Stepek, Edward Stepek, Kazimierz Stepek, Władysław Stepek, Piotr Kielar, Andrzej Zawojski, Stanisław Lipczyński, Kazimierz Wulw, Mieczysław Kaszowski, Zbigniew Kaszowski, Edward Parysz, Władysław Rymar, Stanisław Wawszkowicz, Józef Wawszkowicz, Edward Ekiert,Bolesław Wulw.

Po 1930 roku Tadeusz Kaszowski organizuje zespoły orkiestr dętych w innych miejscowościach, zaś haczowską kieruje jego zastępca Paweł Rozenbajgier.

Bronisław Kaszowski po powrocie z Ameryki rozpoczął naukę w Szkole Muzycznej w Częstochowie, którą ukończył w 1934r. W 1935 obejmuje ponownie funkcję kapelmistrza, a dwa lata później zostaje organistą w miejscowym kościele parafialnym.

14 maja 1936r. Władysław Rygiel, prężny prezes Orkiestry Dętej w Haczowie, postarał się o statut orkiestry pod nazwą "Towarzystwo Muzyczne >>Hejnał<<".

Z biegiem czasu zarząd orkiestry kompletował potrzebne instrumenty, w związku z tym powiększyła się liczba jej członków:

foto
Orkiestra dęta - zdjęcie z lat 1935-1936

Bronisław Kaszowski - kapelmistrz, Tadeusz Wojtoń, Edward Szajna, Józef Ekiert, Jan Gazda, Bronisław Szmyd "z górki", Tadeusz Szmyd, Tadeusz Materna, Edward Wyżykowski, Józef Cymerman "z placu",Jan Jakiel, Marian Matusz, Stanisław Wyżykowski, Bronisław Szmyd "z Łysej Góry", Józef Ekiert, Bronisław Szmyd "z nalepki", Bronisław Pojnar, Jan Winnicki, Bronisław Leczek, Bronisław Parysz, Władysław Wyżykowski, Józef Wawszkowicz, Marian Ekiert, Stanisław Kielar (z Iskrzyni), Stanisław Cymerman "z placu", Tadeusz Szajna, Józef Wiernasz, Jan Pojnar.

W tym składzie orkiestra koncertowała do 1939 roku, tj. do wybuchu II wojny światowej. Przerwa w działalności zespołu trwała 10 lat.

W 1949r. wznowiono działalność orkiestry,a Bronisław Kaszowski zorganizował nowy skład (40 osób).

foto
Zdjęcie orkiestry z 1949 roku

Bronisław Kaszowski - dyrygent, Jan Matusz, Paweł Józefczyk, Stanisław Petyniak, Tadeusz Matusz, Edward Matusz, Jan Tokarz, Mieczysław Kaszowski, Zbigniew Kaszowski, Marian Szuber, Władysław Rozenbajgier, Władysław Wojtoń, Zdzisław Szuber, Władysław Szajna, Marian Wojnowski, Rudolf Komorek, Stanisław Wulw, Władysław Szmyd, Stanisław Ostrowski, Józef Józefczyk, Józef Graba, Stanisław Graba, Kazimierz Zawojski, Wiesław Zawojski, Zbigniew Wojnowski, Stanisław Ekiert, Stanisław Ekiert "Stonio", Stanisław Wawszkowicz, Tadeusz Szelast, Stanisław Pojnar, Władysław Boczar (12 lat), Tadeusz Boczar, Kazimierz Wyrzykowski, Władysław Wyżykowski, Edward Wojtoń "ze młynka", Stanisław Rozenbajgier, Jan Boczar, Kazimierz Sieniawski, Mieczysław Szajna, Tadeusz Bober.

Późniejsi członkowie:
Kazimierz Cymerman, Edward Deptuch, Stanisław Jakiel "Mały", Władysław Najbar, Wojciech Parysz, Edward Rozenbajgier, Stanisław Szuber "Wielki".

Orkiestra w tym składzie osiągnęła wiele znacznych sukcesów, m.in. zajęcie I miejsca w eliminacjach rejonowych Festiwalu Orkiestr Dętych w Krośnie w 1951r.; 25 III 1954r. I miejsce w eliminacjach powiatowych i proporzec przechodni; 27 IV 1955r. orkiestra wzięła udział w eliminacjach wojewódzkich Festiwalu Orkiestr Dętych w Rzeszowie, gdzie jako jedyna posiadała w swym repertuarze melodie śpiewane z akompaniamentem orkiestry, np. "Kalina w lesie".

W 1962r. w wyniku pewnych nieporozumień między zarządem orkiestry, a władzami gromadzkimi oraz konfliktu organisty z ks. proboszczem, zespół orkiestry przestał istnieć. Dyrygent Bronisław Kaszowski przeniósł się do Krosna

Działalność orkiestry dętej w Haczowie wznowiono w 1969 roku dzięki inicjatywie Kazimierza Węgrzyna, ówczesnego prezesa Gromadzkiej Rady Narodowej, który zapewnił zespołowi odpowiednie fundusze i lokal do ćwiczeń. Kapelmistrzem mianowany został Władysław Boczar, uczeń Bronisława Kaszowskiego i ks. Pawła Lisa.

Orkiestra znowu koncertowała, biorąc udział w licznych imprezach środowiskowych. W tym czasie orkiestrą haczowską zainteresował się Wojewódzki Związek OSP w Rzeszowie, wspomagając zespół repertuarem i fachowymi uwagami, które były niezbędne dla młodego dyrygenta, a także udzielając pomocy finansowej, na umundurowanie (1971) czy zakup instrumentów. W rewanżu orkiestra koncertowała na różnych imprezach strażackich,a częste próby i zaangażowanie członków zespołu szybko dały efekty, bo już w roku 1972 orkiestra zakwalifikowała się do Międzywojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych Straży Pożarnych Polski Południowo Wschodniej w Lublinie, gdzie przyznano jej wysokie, II miejsce.

foto
Orkiestra w mundurach

Stan osobowy orkiestry z 1972 roku:
Władysław Boczar - dyrygent, Tadeusz Boczar, Tadeusz Bober,Jan Boczar, Tadeusz Adamczyk, Edward Deptuch, Stanisław Ekiert, Stanisław Graba, Józef Graba, Stanisław Jakiel, Stanisław Kaczkowski, Mieczysław Kaszowski, Jan Matusz, Wojciech Parysz, Jan Szajna, Mieczysław Szajna, Marian Szuber, Stanisław Szuber, Stanisław Rozenbajgier, Edward Rozenbajgier, Józef Rajchel, Stanisław Wawszkowicz "z Morawy", Edward Wawszkowicz, Marian Wojnowski, Edward Wojtoń, Stanisław Ostrowski,Kazimierz Wyżykowski, Wiesław Zawojski, Paweł Józefczyk, Stanisław Wyżykowski.

Późniejsi elewi i członkowie orkiestry:
Jan Matusz (s. Kazimierza), Stanisław Wawszkowicz, Ryszard Wawszkowicz, Jan Jakiel, Janusz Wojnowski, Ryszard Markiewicz, Grzegorz Markiewicz, Władysław Ekiert, Roman Pojnar, Roman Szajna, Stanisław Szajna, Janusz Kielar, Janusz Jakiel, Jacek Ekiert, Jerzy Graba, Paweł Frydrych, Zbigniew Rysz, Stanisław Snieżek, Jerzy Mazur, Wiesław Mazur, Marek Czerwiński, Janusz Klamut, Jan Fiedeń, Tomasz Kaczkowski, Janusz Matusz (s. Edwarda), Ryszard Szajna, Sławomir Pojnar, Grzegorz Pojnar, Piotr Fil, Krzysztof Fil, Tomasz Gondek, Wojciech Jakiel, Krzysztof Bilski, Radosław Rymar, Piotr Czapor, Roman Rozenbajgier, Janusz Sieniawski, Piotr Sieniawski, Mateusz Węgrzyn, Robert Wojnar, Janusz Szajna, Wacław Matusz, Jerzy Szmyd, Adam Prajsnar, Michał Wawszkowicz, Jacek Kohut, Sławomir Szajna, Mariusz Borek, Mirosław Wojtuń, Łukasz Wojtuń.

Jednym z ważniejszych osiągnięć było także zajęcie II miejsca w VI Przeglądzie Orkiestr Dętych w Łańcucie w 1977. Orkiestra haczowska została wytypowana do eliminacji ogólnopolskich w Koszalinie. Donosiła o tym lokalna prasa.

W latach osiemdziesiątych patronat nad orkiestrą przejął Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie i tak jest do chwili obecnej.

W całym okresie swojego istnienia, tj. od roku 1901 orkiestra dęta z Haczowa uświetniała także święta i uroczystości religijne. Nie sposób wymienić wszystkich, ale do najważniejszych należą wizyty Ojca ¦więtego w Polsce, podczas których orkiestra haczowska dwukrotnie występowała w połączeniu z innymi orkiestrami dętymi: 2 VI 1991r. w Rzeszowie oraz 10 VI 1997r. w Krośnie, gdzie w czasie uroczystej mszy świętej papież Jan Paweł II dokonał koronacji Matki Bożej Bolesnej z Haczowa. Orkiestra dęta wzięła udział także w uroczystościach intronizacji koronowanej Matki Bożej Bolesnej, którym przewodniczył kardynał Józef Glemp.

23 VIII 1992r. podczas dożynek diecezjalnych i wojewódzkich w Haczowie orkiestra uświetniła mszę świętą, po której wystąpiła z własnym programem.

W tym czasie orkiestra liczyła 35 członków, w tym 14 elewów (uczniów). Do tradycji orkiestry należy, że kolejni jej członkowie to najczęściej potomkowie orkiestrantów, stąd orkiestra dęta z Haczowa jest zespołem kilkupokoleniowym. W 1992 roku różnica wieku między członkami orkiestry wynosiła nawet 70 lat: najstarszy liczył 81 lat, najmłodszy (wnuk kapelmistrza, Mateusz Węgrzyn) - 11 lat. Nowych członków orkiestry przygotowuje kapelmistrz, Władysław Boczar.

foto
Boże Ciało 1981

Orkiestra dęta w składzie z 1999r.; w pierwszym rzędzie siedzą od lewej: Edward Rozenbajgier, Stanisław Szajna, Ryszard Szajna, Edward Deptuch, Edward Wawszkowicz, Władysław Boczar, Jerzy Mazur, Stanisław Jakiel, Krzysztof Fil, Piotr Fil; w drugim rzędzie od lewej: Robert Wojnar, Władysław Ekiert, Roman Szajna, Jan Wojnowski, Grzegorz Pojnar, Ryszard Wawszkowicz, Janusz Kielar, Janusz Jakiel, Piotr Czapor, Mariusz Borek, Jacek Szajna, Jacek Ekiert; w trzecim rzędzie stoją od lewej: Janusz Szajna, Mateusz Węgrzyn, Krzysztof Bilski, Janusz Sieniawski, Radosław Rymar, Piotr Sieniawski, Tomasz Kaczkowski, Wojciech Wojtoń, Wiesław Zawojski, Stanisław Wyżykowski, Janusz Matusz.

foto

W 1999r. orkiestra nagrała pamiątkową kasetę w Studiu Polskiego Radia w Rzeszowie. Znalazło się na niej 16 utworów instrumentalnych i instrumentalno-wokalnych, m.in. marsze oraz wiązanki pieśni patriotycznych, żołnierskich i ludowych. W tym samym roku orkiestra obchodziła jubileusz 30-lecia pracy dyrygenta, Władysława Boczara.

W czerwcu 2000r. orkiestra otrzymała wyróżnienie w V Międzywojewódzkim Turnieju Orkiestr Dętych w Kolbuszowej.

Obecnie orkiestra liczy 37 członków i 7 uczniów. Kapelmistrzem od 32 lat jest Władysław Boczar. Orkiestra posiada bogaty repertuar i prezentuje dobry poziom muzyczny; uświetnia wszystkie uroczystości lokalne, kościelne i patriotyczne.

W maju 2001 roku Orkiestra Dęta "Hejnał" z Haczowa obchodziła stulecie swojego istnienia.

foto
Orkiestra Dęta "Hejnał" pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie. Skład z 2001r.

W pierwszym rzędzie siedzą od lewej: Edward Rozenbajgier, Stanisław Szajna, Ryszard Szajna, Edward Wawszkowicz, Jan Wojnowski, Władysław Boczar, Jerzy Mazur, Wojciech Wojtoń, Stanisław Jakiel, Krzysztof Fil, Piotr Fil;

W drugim rzędzie od lewej: Roman Rozenbajgier, Roman Szajna, Ryszard Wawszkowicz, Janusz Kielar, Sławomir Szajna, Wojciech Jakiel, Janusz Szajna, Janusz Jakiel, Paweł Frydrych, Piotr Czapor, Jacek Szajna, Jacek Ekiert;

W trzecim rzędzie stoją od lewej: Mateusz Węgrzyn, Krzysztof Bilski, Robert Wojnar, Radosław Rymar, Piotr Sieniawski, Tomasz Kaczkowski, Wiesław Zawojski, Stanisław Wyżykowski, Grzegorz Kielar, Janusz Matusz;

Przed orkiestrą - najmłodsi członkowie: od lewej: Mirosław Wojtuń, Łukasz Wojtuń.

Władysław Boczar - Kapelmistrz

Zdjęcia - Archiwum Władysława Boczara, Kazimierza Cymermana, GOKiW w Haczowie, Andrzej Józefczyk.