Herb Nieczujów Urbańskich (pierwszych właścicieli Haczowa)
 • W latach 1340 do 1772 administracyjnie - ziemia sanocka, województwo ruskie
 • 1352 r. - Lokowana była osada przez króla Kazimierza Wielkiego jako kolonia niemiecka Hanshoff lub Hatshoff. Dokument ten 7 lutego1388r w Sandomierzu przedłożył królowi Władysławowi Jagiełło sołtys wsi Jan z Haczowa. Jagiełło potwierdził sołectwo haczowskie Janowi ( Haczów miał obejmować 150 łanów) na prawie niemieckim (magdeburskim). Mieszkańcy mieli prawo myślistwa, rybołówstwa w rzekach Wisłok, Marbach (obecnie: Morwawa ),i Radzis ( obecnie: Trześniówka ). Monarcha pozwolił sołtysowi wyznaczyć pastwisko według potrzeby oraz zarezerwował dwa łany dla mającej powstać parafii. (Możliwe że obecny kościół modrzewiowy został wybudowany za czasów Jagiełły )
 • 1388 r. (7 lutego) - przywilej lokacyjny został ponownie potwierdzony przez króla Stefana Batorego w czasie pobytu w Sandomierzu, a w 23 I 1581r. i 17 II 1583r. również przez Stefana Batorego. Dokumenty te zostały wydane na prośbę Zofii, małżonki Jana Sienieńskiego. Kiedy w XIV wieku powstawał Haczów na ziemiach polskich rozpowszechnione już było stosowanie tzw. prawa niemieckiego. W oparciu o akt nadania powstał tu sąd gromadzki.
 • 1520 r. - Król Zygmunt zapisał ochmistrzowi dworu królewny Jadwigi 1200 zł na sołectwie haczowskim. Trzynaście lat póżniej ten sam monarcha pozwolił skarbnikowi i chorążemu dworu królewskiego Marcinowi Wolskiemu wykupić sołectwo w Haczowie od spadkobierców zmarłego Mikołaja Piotrowskiego.
 • 1554 r - syn chłopa haczowskiego, Marcin z Haczowa, figuruje w spisie studentów zapisanych na Akademię Krakowską.
 • 1604 r. - ludność, według aktów biskupich, wciąż mówi po niemiecku, dzisiaj używa języka polskiego ale pochodzenie nadal jest widoczne w nazwiskach.
 • 1624 r. - najazd Tatarów. Zniszczyli oni ogniem i mieczem całą miejscowość. W tym czasie również kilkakrotnie szalała tutaj cholera.
 • 1698 r. - pożar zniszczył większość gospodarstw.
 • 1772 r. - w ramach ustaleń pierwszego rozbioru Polski Haczów dostał się pod panowanie Austriackie (cyrkuł sanocki w prowincji Galicja) i do roku 1914 był jednąz najbogatszych gmin w załej prowincji galicyjskiej.
 • 1845 r. - W okresie poprzedzającym wybuch powstania w Haczowie i najbliższej okolicy aktywną działalność prowadził emisariusz Rządu Narodowego Julian Goslar. Rozpowszechnił wśród chłopów proklamację Rządu Narodowego o zniesieniu pańszczyzny oraz jego autorstwa "Nową ewangelię do ludu polskiego". Nieświadomi mieszkańcy Haczowa, podburzeni przez agentów austriackich, wydali Goslara zaborcy. Więziony we Lwowie, nadal prowadził działalność jako obrońca spraw chłopskich.
 • 1917-1974 r. - doc. Dr Jan Wyżykowski urodzony w Haczowie odkrywca polskiej miedzi w okolicach Legnicy.
 • 1918 r. województwo lwowskie, powiat brzozowski
 • 1927 r - założono Kasę Stefczyka, która dziesięć lat póżniej liczyła 300 członków.
 • 1938 r. - haczowianin Piotr Wysocki po powrocie z USA przekazał Sławojowi- Składowskiemu Złoty Krzyż Zasługi.

Lata powojenne to przede wszystkim czas ogromnej ilości inwestycji, której zadaniem było ułatwianie życia miejscowej społeczności. W ramach tych prac : oddano do użytku.

 • 1960r. - lecznicę dla zwierząt i agronomówkę.
 • 1958-69 r. - zmeliorowano ok. 1000 ha gruntów od strony południowej wsi.
 • 1962-63r. - zainstalowano oświetlenie uliczne w centrum wsi wybudowano biurowiec, piekarnię i magazyny GS ( lata sześćdziesiąte )
 • 1964-69r. - rozbudowano budynek szkoły podstawowej.
 • 1964r. - przeprowadzono gazyfikacje wsi.
 • 1966r. - oddano do użytku Dom Strażaka.
 • 1970r. - wybudowano Ośrodek Zdrowia z gabinetami lekarskimi i apteką.
 • 1971-82r. - prowadzone były duże inwestycje , kiedy naczelnikiem Gminy był haczowianin Kazimierz Węgrzyn, zdobywał środki i nakłaniał haczowian do ich realizacji w czynie społecznym.
 • 1976r. - oddano budynek Gminnego Ośrodka Kultury.
 • 1976-77r. - przebudowano budynek plebani.
 • 1978r. - oddano do użytku pawilon handlowy GS i pawilon szkolny.
 • 1979r. - zakończono dalszą rozbudowę gmachu szkoły podstawowej ( 24 sale lekcyjne z salą gimnastyczną), wybudowano dom Towarzystwa Przyjaciół Haczowa.
 • 1981r. - Zakłady Przemysłu Lniarskiego w Krośnie uruchomiły w Haczowie oddział szwalni prowadzący konfekcjonowanie drukowanych serwetek, makatek, obrusów.
 • 1990 r - w ramach telefonizacji wsi zainstalowano w czynie społecznym ponad 100 nowych aparatów telefonicznych.
 • 1983 r. - otwarto Dom Parafialny im. Jana Pawła II.
 • 1990- 95r. - wybudowano mechaniczno - biologiczną oczyszczalnię ścieków.
 • 2000r - wpisano Modrzewiowy Kościół z XIV w. do światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.
 • 2002 - 03r. - Odbudowa i modernizacja dworu w Haczowie