Drukuj
przyroda gminy Haczów

Obszar gminy charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem zarówno pod względem glebowym jak i pod względem przydatności tych gleb. Na przeważającej części obszaru gminy (ok.65%) występują gleby aluwialne tj. mady i gleby starych tarasów akumulacyjnych wykształcone w typach: brunatnym, pseudobielicowym i czarnej ziemi. Gleby te stanowią najlepsze grunty orne i użytki rolne na terenie gminy. Gleby te są na ogół dość żyzne i właściwie nawilgotnione, ale nie wystarczająco zasobne w składniki pokarmowe (fosfor, potas).

Około 30% ogólnej powierzchni gminy stanowią utwory wietrzelinowe położone w terenie o rzeźbie wzgórzowo-erozyjnej ( głównie północna i wschodnia część gminy). Z utworów tych powstały gleby brunatne właściwe, wyługowane lub kwaśne. Mają one różną wartość w zależności od składu mechanicznego i położenia. Najlepsza z nich to gleby głębokie, położone na łagodnych zboczach o dosłonecznionej ekspozycji i właściwym uwilgotnieniu. Największą powierzchnię wśród utworów zwietrzelinowych stanowią gleby położone na średnich stokach, podlegających intensywnej erozji wodnej o mniej korzystnych warunkach glebowo - klimatycznych. Na grzbietach i stromych zboczach występują płytkie gleby o niewielkiej wartości rolniczej, trudne lub bardzo trudne do uprawy.