przyroda gminy Haczów

Teren Gminy Haczów wznosi się od 270 do 450 m npm. Wynikiem zróżnicowania rzeźby terenu jest podział obszaru na trzy typy krajobrazu:

  • teren o rzeźbie płaskorówninnej (ok. 10%)
  • teren o rzeźbie falisto- pagórkowatej (ok. 60%)
  • teren o rzeźbie wzgórzowej (ok. 25%)

Gleby w Gminie Haczów w około 65% stanowią utwory pochodzenia wodnego. Są to w przeważającej części stare i współczesne tarasy rzeczne, które wytworzone zostały przeważnie z glin całkowitych oraz glin lub pyłów naiłowych, zalegających głęboko na litej skale. Pozostały obszar przypada na utwory powierzchniowe - górskie (flisz karpacki) o rzeźbie erozyjnej.