Drukuj
przyroda gminy Haczów

Przepływająca przez gminę rzeka Wisłok posiada wody odpowiadające II klasie czystości. Podobną klasę czystości uzyskują wody większości dopływów Wisłoka. Wody mocno zanieczyszczone (pozaklasowe) prowadzi okresowo Morawa i Pielnica. Wody Morwawy zanieczyszczone są ściekami z Zakładu Skórzanego w Rymanowie natomiast wody Pielnicy zanieczyszczają drobne zakłady przetwórstwa spożywczego w Zarszynie. Oba źródła zanieczyszczeń położone są zatem poza granicami gminy. Od czasu uruchomienia oczyszczalni ścieków w Zakładach Przemysłu Skórzanego stan wód Morawy uległ wyraźnemu polepszeniu - nie jest on jednak zadowalający, gdyż oczyszczalnia źle pracuje. W pozostałych dopływach Wisłoka dominują zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego i komunalnego ( spływy nawozów, przecieki z szamb). Niski poziom wód gruntowych sprzyja przenikaniu do nich zanieczyszczeń. Na skutek niewłaściwie prowadzonej gospodarki nawozowej oraz braku kanalizacji, znaczna większość studni przydomowych jest w poważnym stopniu zanieczyszczona. Stan taki zagraża zdrowiu mieszkańców.

Wioski gminy Haczów głównie zaopatrują się w wodę ze studni kopanych w utworach czwartorzędowych. Brak jest ujęć opartych o utwory trzeciorzędu tj. o źródła wody głębokiej. Powodem jest brak tych wód we fliszu karpackim. Trafienie odwiertem w szczelinę wodonośną jest kwestią szczęścia i przypadku a wydajność tego otworu nigdy (wg materiałów archiwalnych) nie przekracza 10m3/h.