Zabytki

kosciół w Haczowie

Modrzewiowy kościół w Haczowie - XIV w.

Najcenniejszym zabytkiem Haczowa jest stary drewniany, gotycki kościół zbudowany w schyłkowych latach XIV w. Jest to - jak pisał Piotr Łopatkiewicz - nie tylko największy, ale i najcenniejszy kościół drewniany w Europie, wykonany w konstrukcji zrębowej w systemie więżbowo-zaskrzynieniowym. Unikatowy charakter tego zabytku potęgowany jest przez polichromię figuralną z 1494 roku. Jest ona najstarszą spośród znanych, monumentalną dekoracją malarską kościoła drewnianego.

Dawna cerkiew grekokatolicka pw. świętych Kosmy i Damiana, wzniesiona w 1761r., od 1946r. użytkowana jako kościół rzymskokatolicki pw. Zwiastowania NMP.

dwór w Haczowie

Po drugiej stronie Wisłoka ,w otoczeniu rozległego parku, znajdują się obecnie resztki dworu, o którym Maria Majka w 1972r napisała: Dwór w Haczowie zajmuje pozycję szczególnie ważną z uwagi na dużą wartość architektoniczna i artystyczną oraz fakt zachowania w jego bezpośrednim otoczeniu kompleksu zabudowań dworskich, tj. dawnej oficyny, tzw. kaplicy i oranżerii wraz z parkiem krajobrazowym, uwidaczniającym w części południowej ślady wcześniejszego geometrycznego rozplanowania.

dwór w Jasionowie

W otoczeniu krajobrazowego parku z pierwszej połowy XIX wieku usytuowany jest murowany dwór z cegły, wzniesiony zapewne w pierwszej połowie XIX wieku, niegdyś własność Truskolaskich i Dzieduszyckich.

kościół w Trześniowie

Kościół parafialny p.w. św. Stanisława biskupa - czas powstania 1893-1898 r.

Początkowo wieś należała do parafii Jasionów. W II połowie XVI wieku Błońscy, właściciele dóbr, w których skład wchodziła wieś Trześniów, zamienili kościół katolicki w Jasionowie na zbór kalwiński. Wierni wybudowali drewnianą świątynię w Trześniowie w 1592 roku. 1644 roku wyrokiem trybunału lubelskiego protestanci zmuszeni byli oddać świątynię katolikom.

Okazały pałac zbudowany w pierwszej połowie XIX wieku, obecną formę zyskał sto lat później dzięki projektowi i przebudowie Adama Ostoi Ostaszewskiego – człowieka o bardzo rozległych zainteresowaniach, uczonego, artystę, naukowca i wynalazcę, zwanego nieraz „Leonardem ze Wzdowa”.

Charakterystycznym obiektem dla miejscowości jest dzwonnica, która została wybudowana w drugiej połowie XIX wieku, zastępując wcześniejszą – drewnianą. Pierwotnie mieściła się w obwodzie ogrodzenia placu kościelnego, pełniąc równocześnie funkcję bramy (stąd jej forma).

Dwór w Trzesniowie

Zespół dworski został wybudowany przez Rafała Kołłątaja – brata Hugona. Znajduje się na szlaku architektury drewnianej województwa podkarpackiego.