UCHWAŁA NR XLI / 274 / 10
RADY GMINY HACZÓW
z dnia 25 czerwca 2010 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli


Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1.


W uchwale Nr XXVI/192/09 Rady Gminy Haczów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli, wprowadza sie następujące zmiany w § 6 pkt 1 i 2 otrzymują nowa treść w brzmieniu:

„ § 6 .1. wychowawstwo klasy I - VI w szkole podstawowej i gimnazjum do 15 uczniów w klasie - w wysokości 4% za jedną klasę, powyżej 15 uczniów w klasie -
w wysokości 5% za jedna klasę,

§ 6.2. wychowawstwo oddziału lub grupy przedszkolnej do 15 wychowanków w oddziale lub grupie przedszkolnej w wysokości 4% za jeden oddział, grupę,
powyżej 15 wychowanków w oddziale lub grupie przedszkolnej - w wysokości 5% za jeden oddział, grupę.”.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Haczów.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r.