Uchwała Nr XXXIV/238/09
Rady Gminy Haczów
z dnia 20 listopada 2009 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatklach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121 , poz. 844 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości nie objete zwolnieniami ustawowymi:
1) budynki, budowle oraz zajęte pod nie grunty wykorzystywane na potrzeby uzdatniania i dostarczania wody oraz oczyszczania ścieków,
2) budynku, budowle, grunty lub ich części zajęte na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż w zakresie sportu i rekreacji,
3) budynki, budowle, grunty lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności bibliotekarskiej oraz kulturalnej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
4) budynki, budowle, grunty lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
5) budynki, grunty lub ich cześci zajęte na cele opieki społecznej,
6) budynki, grunty lub ich cześci służące utrzymaniu bezpieczeństwa publicznego, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Haczów.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/81/2007 Rady Gminy Haczów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego od roku podatkowego 2010.