Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 - szkoły i przedszkola w gminie Haczów

Kryteria i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych.

Wójt Gminy Haczów informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Haczów w roku szkolnym 2018/2019, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.

Kryteria rekrutacji:

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa: Uchwała Nr XXVIII/172/2017 Rady Gminy Haczów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie: w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Haczów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Uchwała-172-2017.pdf
do klas pierwszych szkół podstawowych określa: Uchwała Nr XXVIII/173/2017 Rady Gminy Haczów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie: w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów.
Uchwała-173-2017.pdf

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego:

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Haczów

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym do 21 II ---
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym 22 II – 28 II 18 IV – 23 IV
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe 01 III – 14 III 24 IV – 30 IV
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 15 III 7 V
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu w postaci pisemnego oświadczenia 16 III – 20 III 8 V – 11 V
6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 21 III 14 V

Dokumenty w sprawach postępowania rekrutacyjnego przyjmowane będą w placówkach oświatowych w dniach roboczych w w/w terminach w godz. od 8:00 do 14:30.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Haczów.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 22 II – 28 II 18 IV – 23 IV
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe 01 III – 14 III 24 IV – 30 IV
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 15 III 7 V
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu w postaci pisemnego oświadczenia 16 III – 20 III 8 V – 11 V
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 21 III 14 V

Dokumenty w sprawach postępowania rekrutacyjnego przyjmowane będą w placówkach oświatowych w dniach roboczych w w/w terminach w godz. od 8:00 do 14:30.

Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Haczów z dnia 26 stycznia 2018 r.