Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: nowe źródło finansowania inicjatyw obywatelskich

logotypProgram Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy jest jednym z programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych.

Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. Program o budżecie 30 milionów euro wspierać będzie organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich.

Realizatorem programu jest konsorcjum złożone z trzech organizacji: Fundacji im. Stefana Batorego (lider), Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy prowadzony będzie w okresie 2019-2024. Wspierać będzie działania podejmowane przez organizacje społeczne w czterech obszarach:

  • Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, w tym działania dotyczące ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym (koordynacja: Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”)
  • Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie, w tym przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć (koordynacja: Fundacja im. Stefana Batorego)
  • Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie (koordynacja: Fundacja im. Stefana Batorego)
  • Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego (koordynacja: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich)

Program oferować będzie dotacje na m.in. działanie edukacyjne, w tym edukację obywatelską, równościową i antydyskryminacyjną, działania aktywizacyjne i wolontariackie, akcje i kampanie świadomościowe na temat zmian klimatycznych, przeciwdziałaniu uprzedzeniom, mowie nienawiści i przemocy, projekty zwiększające uczestnictwo obywateli w podejmowaniu decyzji, działania strażnicze.

Organizacje będą mogły się ubiegać o wsparcie na działania prowadzone w powyższych obszarach w ramach trzech konkursów dotacyjnych: dwóch na projekty tematyczne (obszar 1-3) i jednym na projekty sektorowe (obszar 4). Nabór wniosków w pierwszym konkursie dotacyjnym już 3 lutego, kolejne w kwietniu.

Organizacje składające wnioski o dotacje na projekty tematyczne lub/i projekty sektorowe będą mogły wystąpić o dodatkową kwotę dotacji na rozwój instytucjonalny organizacji.

Więcej informacji na www.aktywniobywatele.org.pl