Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Haczów na 2020 rok

W związku z wymogami określonymi w art. 11 a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019r., poz. 122 z późn. zm.) Wójt Gminy Haczów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie:

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Haczów na 2020 rok”

Do dnia 10.12.2019 roku można składać uwagi w formie pisemnej lub na załączonym formularzu na adres:
Urząd Gminy Haczów, 36-213 Haczów, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gmina@haczow.pl lub faksem na nr 13-43-91-696.

Formularz opiniowania projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Haczów na 2020 rok"

 L.p. Stan zapisu w projekcie programu wraz nr paragrafu, ustępu i punktu Sugerowana zmiana (konkretny sugerowany zapis paragrafu, ustępu i punktu) Uzasadnienie
 
 
     
 
 
     
 Podmiot zgłaszający propozycje   Adres   Nr telefonu   Adres poczty elektronicznej   Imię i nazwisko osoby kontaktowej   Data wypełnienia 
 
 
 
         

Pliki do pobrania:

projekt_uchwaly.docx
zarzadzenie.doc