Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Haczowie

ogłasza konkurs na wolne stanowisko kierownicze:

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Haczowie
– w wymiarze 1 etatu

I. Kandydaci przystępujący do konkursu
powinni spełniać następujące wymagania:

 1. Wymagania niezbędne:

  1) obywatelstwo polskie,
  2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
  3) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4) niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym jest mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, po. 114 z późn. zm.),
  5) wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: psychologia, pedagogika lub inne pokrewne nauki społeczne, mile widziana specjalizacja z organizacji pomocy społecznej,
  6) minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata pracy z osobami niepełnosprawnymi, preferowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
  7) znajomość przepisów ustaw: o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o finansach publicznych, o rachunkowości, Kodeksu pracy, rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej,
  8) umiejętność kierowania zespołem, zdolności menedżerskie i organizatorskie,
  9) prawo jazdy kategorii B.

 2. Wymagania dodatkowe

  1) odporność na stres,
  2) odpowiedzialność, zaangażowanie,
  3) wysoka kultura osobista,
  4) umiejętność analizowania, wnioskowania i podejmowania decyzji.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1) kierowanie całokształtem działalności WTZ, organizacja pracy i nadzór nad funkcjonowaniem placówki,
2) planowanie rozkładów zajęć, przerw wakacyjnych uczestników WTZ oraz urlopów pracowników,
3) czynny udział w pracach rady programowej WTZ,
4) efektywna realizacja zadań i celów,
5) wykonywanie kontroli wewnętrznej,
6) stała współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników WTZ, Zarządem Koła PSONI w Haczowie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
7) planowanie i racjonalne wykorzystanie środków finansowych i rzeczowych WTZ,
8) sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań WTZ,
9) współdziałanie z Zarządem Koła w zabieganiu o środki pozabudżetowe,
10) przedkładanie Zarządowi Koła PSONI propozycji rozwoju placówki,
11) nadzór nad dokumentacją merytoryczną prowadzoną przez pracowników,
12) podejmowanie działań usprawniających pracę WTZ,
13) organizacja wyjazdów i imprez okolicznościowych.

III. Warunki pracy:

1) miejsce pracy: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Haczowie, Haczów 902
2) wymiar czasu pracy: 1 etat.

IV. Wymagane dokumenty:

1) koncepcja funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej,
2) list motywacyjny,
3) CV,
4) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
6) kserokopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie (świadectwa pracy, zaświadczenia),
7) kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności (np. zaświadczenia, certyfikaty o odbytych kursach, szkoleniach, referencje itp.),
8) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub za umyślne przestępstwa skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
10) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
11) inne, które kandydat uznaje za ważne,
12) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) zwanego dalej Rozporządzeniem.
 • poświadczona własnoręcznym podpisem.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 17.07.2020 r. w tymczasowej siedzibie WTZ – Domu Parafialnym w Haczowie – Haczów 606, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie”.

Informacje dodatkowe:

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie, bądź nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez PSONI Koło w Haczowie.

Konkurs składa się z 2 etapów:
1) selekcji wstępnej, polegającej na analizie dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym, oraz
2) oceny merytorycznej kandydatów, dokonanej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach obu etapów naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej WTZ Haczów- www.wtzhaczow.pl
O zakwalifikowaniu się do II etapu postępowania rekrutacyjnego oraz terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną dodatkowo powiadomieni również telefonicznie (w przypadku udostępnia przez nich nr telefonu).
Bliższych informacji o konkursie udziela pracownik administracyjny pod nr tel. 721 269 685

Haczów, 18.06.2020 r.

Przewodnicząca Zarządu Koła PSONI w Haczowie
Urszula Madej