Poszukujemy kandydatów na rachmistrzów.

Od poniedziałku 15 czerwca 2020 r.do 8 lipca 2020 r. trwa nabór na rachmistrzów w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

Zainteresowani mogą zgłosić się do urzędu gminy - 36-213 Haczów 573. Do przeprowadzenia spisu na terenie gminy Haczów zaangażowanych zostanie 3 rachmistrzów terenowych.

Kandydaci zainteresowani pracą przy tegorocznym Powszechnym Spisie Rolnym będą wybierani w naborze otwartym i konkurencyjnym spośród osób:

  1. pełnoletnich;
  2. zamieszkałych na terenie gminy;
  3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
  4. posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
  5. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Rachmistrze spisowi - organizacja i nabór kandydatów

Kandydat na rachmistrza spisowego musi spełniać podstawowe wymagania stawiane rachmistrzom, a więc mieć ukończone 18 lat i posiadać co najmniej średnie wykształcenie (pożądane byłoby, aby rachmistrzami byli studenci uczelni rolniczych, geodezyjnych i ekonomicznych) oraz posiadać zdolność obsługi komputera.

Niezależnie od spełnienia warunków opisanych w ust. 1-3, kandydaci na rachmistrzów będą musieli wykazać się podstawowymi, standardowymi dokumentami wymaganymi podczas rekrutacji na stanowisko pracy, tzn. oświadczeniem o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).

Ze względu na członkostwo w Unii Europejskiej i związaną z tym potencjalną możliwość brania pod uwagę kandydatur osób nie będących obywatelami polskimi, osoby takie muszą wykazać się doskonałą znajomością języka polskiego, w tym również fachowych określeń z zakresu rolnictwa. Wszystkie materiały spisowe, zarówno formularze, instrukcje i wytyczne, jak materiały pomocnicze i szkoleniowe będą sporządzone wyłącznie w języku polskim.

Ze względów organizacyjnych kandydaci na rachmistrzów spisowych powinni zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie gmin, w których dokonywać będą spisu.

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu - Referat Finansów i Budżetu - Podatki - pok. nr 3.

Gminny Komisarz Spisowy
Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel


Procedura naboru