Nielegalne odprowadzanie wód opadowych

Gmina Haczów przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, wody opadowe i roztopowe powinny być zagospodarowane na własnym terenie można je gromadzić np. w oczkach wodnych lub zbiornikach, a później wykorzystywać do podlewania ogrodu.

Należy zwrócić uwagę, że nieprawidłowe odprowadzanie deszczówki do kanalizacji sanitarnej powoduje w okresach deszczowych gwałtowne przepełnienie kanałów sanitarnych i negatywnie wpływa na pracę przepompowni i oczyszczalni ścieków. Wprowadzenie wód opadowych do kanalizacji ściekowej staje się przyczyna zalewania nieruchomości lokalnych podtopień z uwagi na przeciążenia hydrauliczne kanału.

Pomimo, iż ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wyraźnie zabrania wprowadzania wód deszczowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej pod groźba kar finansowych, w wielu nieruchomościach stwierdzone są takie nieprawidłowości.

Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie przypomina, że zgodnie zapisem ustawy, niestosującym się do zakazu grozi grzywna do 10.000zł.