Z A W I A D O M I E N I E

herb

Przewodniczący Rady Gminy Haczów zawiadamia, że
w dniu 4 sierpnia 2020r.(wtorek) o godz. 13.00
w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie
odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Haczów.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, odczytanie porządku obrad.
  2. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) Statutu Gminy Haczów,
b) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Haczów w roku szkolnym 2020/2021,
c) powierzenia Zakładowi d/s Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie zadania własnego Gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
d) zmian w Statucie samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu d/s Obsługi Gospodarki Wodno- Ściekowej w Haczowie,
e) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Haczów,
f) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
g) rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Haczów, zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi,
h) zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych– Wifi4EU”,
i) zmian w uchwale budżetowej Gminy Haczów na 2020 rok,
j) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Haczów.

  1. Wolne wnioski.
  2. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Haczów
Piotr Tasz