Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

projektu „Rocznego program współpracy Gminy Haczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

Wójt Gminy Haczów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz. 688 z późn.zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie projektu: „Rocznego program współpracy Gminy Haczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

Do dnia 21.11.2019 roku można składać uwagi w formie pisemnej na załączonym formularzu:
1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: gmina@haczow.pl lub faksem na numer: 13-43-91-0-696,
2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Haczów, 36-213 Haczów,
3) osobiście - poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Gminy Haczów.

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Haczów z dnia 7 listopada 2019r.

Projekt „Rocznego program współpracy Gminy Haczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

Formularz opiniowania projektu.