Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą (Dz.U. 2017 poz. 2030), stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Lista punktów w powiecie brzozowskim

Na terenie powiatu brzozowskiego działają trzy punkty nieodpłatnej pomocy dla mieszkańców

BRZOZÓW
ul. 3-go Maja 51 Starostwo Powiatowe w Brzozowie

Godziny przyjęć:

08.00 -12.00 - poniedziałek, wtorek, czwartek, piętek
12.00 -16.00 - środa

JASIENICA ROSIELNA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy R.

Godziny przyjęć:

8.00 -12.00 - od poniedziałku do piątku

NOZDRZEC
Dom Strażaka w Nozdrzcu

Godziny przyjęć:

8.30 - 12.30 - od poniedziałku do piątku

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.