Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

Gmina  Haczów  w  ramach  operacji  budowa  lub  modernizacja  dróg  lokalnych  poddziałanie: Wsparcie  inwestycji   związanych   z  tworzeniem, ulepszaniem  lub  rozbudową    wszystkich  rodzajów  małej infrastruktury w  tym    inwestycji  w  energię  odnawialną   i  w oszczędzanie  energii  objętego  Programem Rozwoju  Obszarów  Wiejskich     na  lata   2014 -2020  realizuje następujące  zadania  inwestycyjne:

Przebudowa  dróg lokalnych w  miejscowościach : Haczów „koło  lecznicy”, Jabłonica  Polska „koło Liputa, Trześniów „do oczyszczalni”,  Wzdów” Poprzeczniak” , Buków  „na  Górę”.

Celem  operacji  jest  wspieranie  lokalnego   rozwoju  na  obszarach  wiejskich   oraz  poprawa   dostępności  komunikacyjnej   miejscowości  gminy Haczów    poprzez  przebudowę:  3.222  mb  dróg gminnych.
W/w  zadanie  jest  dofinansowane  ze  środków  Unii  Europejskiej   (EFRROW)  w  formie  refundacji   w  wysokości  63,63% poniesionych    kosztów  kwalifikowanych  operacji   w  kwocie: 544.067,00  zł.