W dniu 18 lipca 2004r. Ochotnicza Straż Pożarna w Haczowie obchodziła swoje 100 -lecie powstania. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym, którą odprawił ksiądz prałat Kazimierz Kaczor, w której uczestniczyły poczty sztandarowe z :Zdjęcie1

Kompania honorowa pod dowództwem Roberta Kaczkowskiego naczelnika OSP Haczów reprezentowana była przez strażaków OSP Haczów oraz delegacji z jednostek OSP z terenu gminy Haczów oraz jednostki sąsiedzkiej z Iskrzyni.

Podczas Mszy został odczytany i wręczony na ręce dh Prezesa Zarządu jednostki Dyplom z życzeniami Papieskimi dla OSP Haczów .

 

Zdjęcie2

Druga część uroczystości odbyła się na placu przy Domu Strażaka. Uroczystość jubileuszową swoją obecnością uświetnili:
1. Pan Janusz Konieczny - V-ce Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP; Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Senator RP
2. Pan Tadeusz Sieniawski - członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie, Dyrektor Biura Terenowego w Krośnie
3. Pan Zygmunt Błaż - Starosta Brzozowski
4. Pan Janusz Draguła- v-ce Starosta Brzozowski
5. Pan st. kpt. Jan Penar - z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie
6. Pan Tadeusz Kędra - Przewodniczący Rady Gminy
7. Pan Stanisław Jakiel - wójt Gminy Haczów
8. ksiądz prałat Kazimierz Kaczor
9. Pan Stanisław Dębiec - Dyrektor Inspektoratu Brzozów
10. Pani Zofia Foryś; Pan Roman Lonc przedstawiciele rodziny Michała Szubera założyciela straży haczowskiej

 

Zdjęcie3

Dowódca uroczystości złożył raport Panu Januszowi Koniecznemu - Prezesowi Zarządu Głównego ZOSP RP. Po odegraniu hymnu państwowego, nastąpiła ceremonia odznaczenia jednostki na sztandar Złotym Znakiem Związku OSP, dekoracji dokonał Pan Janusz Konieczny . następnie odznaczono :
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Główny Nadał Medal Honorowy Bolesława Chomicza Dla:

Uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Rzeszowie Nadano:Zdjęcie4

Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa dla:
1. księdza prałata Kazimierza Kaczora s. Jana
2. Pana Stanisława Jakiela s. Tadeusza
3. druh Józef Frączek s. Andrzeja
4. druh Tadeusz Klecha s. Eugeniusza
5. druh Robert Kaczkowski s. Stanisława
6. druh Janusz Klamut s. Józefa
7. druh Grzegorz Tasz s. Stanisława
8. Pana Krzysztofa Rachwała

Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa dla:
1. druh Stanisław Folta s. Tadeusza
2. druh Janusz Boczar s. Józefa
3. druh Janusz Ziemiański s. Władysława
4. druhna Marta Sobota c. Stanisława
5. Pan Zygmunt Węgrzyn s. Kazimierza

Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa dla:
1. druh Piotr Rygiel s. Stanisława
2. druh Krzysztof Ekiert s. Tadeusza
3. druhna Barbara Tasz c. Stanisława
4. druh Maciej Matusz s. Edwarda
5. druh Piotr Markiewicz s. TadeuszaNadanie medali

Zdjęcie5

Po odczytaniu listu od Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemara Pawlaka i przemówieniach osób zaproszonych, odbyło się omówienie wydanej monografii o OSP Haczów w latach 1904 - 2004 przez autora Mariusza Kaznowskiego, a następnie druhny i druhowie honorowi książki otrzymali na pamiątkę z dedykacją od Zarządu OSP Haczów.

 

Zdjęcie6

 

Rys historyczny
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W HACZOWIE

Rozpoczęła swe dzieje w roku 1904, o czym świadczy zapis w kronice, dokonany przez nauczyciela szkoły miejscowej, Michała Szubera: "na zebraniu ludności 14 sierpnia 1904r. omówiono sprawę utworzenia ochotniczej straży pożarnej i zaznajomiono się ze statutem". Założycielem straży był inicjator jej powołania, nauczyciel Michał Szuber. Obowiązki członków czynnych ochotniczo podjęli: Michał Boczar; Wojciech Boczar; Wojciech Graba; Jan Ekiert; Gerard Jakiel; Stanisław Kaczkowski; Stanisław Kaszowski; kowal Wojciech Rozenbajgier; organista Gerard Ruszel; Gerard Stepek; Izydor Stepek naczelnik; Józef Stepek; Paweł Stepek; Stempek Gerard;Wojciech Stepek; Andrzej Szmyd; wybrany komendantem Andrzej Szuber; Jan Szuber za kościołem; Jan Szuber za dworem; nauczyciel Michał Szuber, Stanisław Wojnowski; Józef Wojtoń; Stanisław Wulw; Henryk Wyżykowski, natomiast funkcję członków wspierających przyjęli: sołtys Jan Ekiert; Paweł Matusz; Gerard Stepek; i młynarz Józef Stepek.

Strażacy początkowo musieli zmagać się z trudnościami organizacyjnymi, co było regułą niemalże we wszystkich jednostkach z krótką metryką istnienia. Musieli zmierzyć się z wyzwaniem zreorganizowania stowarzyszenia, co nastąpiło w 1913r. kadrę odnowił wówczas Józef Stepek, odmłodzono szeregi druhów, którzy podzieleni zostali na trzy sekcje - pompierską, wodną i ratunkową.

Komendantem został Izydor Stepek a sekretarzem został inicjator idei Michał Szuber. Po Izydorze Stepku naczelnikami straży byli: Tadeusz Kaszowski ( 1945 - 1949); Władysław Boczar ( 1950 - 1959); Zygmunt Rygiel (1960-1961); Edward Matusz (1962- 1994) Zbigniew Sieniawski ( 1995- 1996); Edward Rozenbajgier ( 1997- 2001) Robert Kaczkowski od 2002r. Prezesami Zarządu byli: Michał Szuber; Andrzej Toczek; Józef Wólw (1945- 1949); Stanisław Jakiel ( 1950-1959); Jan Ziemiański (1960 -1961) Mieczysław Józefczyk (1962-1976); Jan Frydrych (1977 - 2001) Edward Rozenbajgier od 2002r.

Rzeczywistą siłę haczowskiej jednostki determinowali jej członkowie, bowiem od ich zapału i autentycznej świadomości wypełniania niebezpiecznej misji dla wspólnoty lokalnej zależała faktyczna sprawność straży.

Haczowska straż utrzymywała stałą liczebność zazwyczaj 20 mężczyzn przez kilkanaście powojennych lat, dopiero lata 60 -te XX w. wszeregi OSP zaliczano drużyny kobiece ( Maria Rozenbajgier; Anna Stepek; Helena Szajna; Izabela Szajna; Maria Szuber; Zofia Wawszkowicz; Janina Ziemiańska; Leonia Józefczyk; Zofia Matusz; Zofia Rozenbajgier) oraz młodzieżowe drużyny dziewcząt i chłopców.

Postawa społecznikowska legła u podstaw etosu rycerzy spod sztandaru świętego Floriana. Ich rola nie ograniczała się tylko do walki z niebezpieczeństwem pożogi. Mieli oni świadomość przodującej roli jednostki w społeczności lokalnej jako organizacji konsolidującej mieszkańców w inicjatywach społeczno kulturalnych.

Druhowie mogli pochwalić się aktywnym udziałem w uroczystościach religijnych; państwowych. Wyrazem ambicji kulturalnych stało się założenia w 1965r. amatorskiego zespołu teatralnego, który działał do 1970r,pod opieką reżyserską Augustyna Szmyda, byłego kierownika miejscowej kasy spółdzielczej. Grupę dramatyczną tworzyli: Edward Deptuch; Czesława Frydrych; Stanisław Frydrych; Mieczysław Józefczyk; Edward Natusz; Maria Rozenbajgier; Zofia Rozenbajgier; Zofia Stepek; Izabela Szajna; Stanisław Szmyd; Maria Szuber; Stanisław Szuber; Zdzisław Szuber; Edward Wojtuń.

Wielkim przedsięwzięciem na niwie kulturalnej stało się przejecie przez jednostkę w 1969r. patronatu nad orkiestrą dętą, która kontynuowała tradycje wcześniejszych zespołów działających przy parafii.


Z ważniejszych wydarzeń wydarzeń życiu jednostki należy wymienić:

  • ufundowanie chorągwi strażackiej w 1922r.
  • otrzymanie nowego samochodu pożarniczego Star 25
  • budowę wielofunkcyjnego Domu Strażaka w latach 1962-1964
  • zdobycie I miejsca we współzawodnictwie współzawodnictwie skali kraju i otrzymanie w nagrodę samochódu Żuk
  • otrzymanie w 1978r. nowego samochodu pożarniczego Star 244
  • ufundowanie w 1994r. - nowego sztandaru organizacyjnego z okazji 90-lecia powstania jednostki
  • w 1995r. włączenie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego
  • 2002r. otrzymanie nowego samochodu pożarniczego Ford Tranzit
  • 2004r. - odznaczenie sztandaru jednostki Złotym Znakiem Związku Rzeczpospolitej Polskiej z okazji 100 lecia powstania.

Obecnie jednostka liczy 65 członków w tym: czynnych, honowym; i kobiecych oraz 10 członków MDP. Na swym wyposażeniu posiadamy dwa samochody w tym samochód pożarniczy średni Star 244 oraz lekki Ford tranzit; jak również sprzęt typu motopomy, pompy szlamowe; agregaty prądotwórcze; pompy pływające; pilarki do drewna i stali oraz odzież ochronna dla strażaków ratowników.

Druhowie z Haczowa w ciągu stulecia ratowali życie i mienie podczas pożarów i powodzi, prowadzili akcje prewencyjne, dbali o podniesienie własnych kwalifikacji i wzbogacenie wyposażenia jednostki, wreszcie pomimo wielu przeciwności kultywowali patriotyzm i wartości religijne.

Śmiało i bez kompleksów mogli zatem odwoływać się do słów współczesnego strażackiego hymnu autorstwa Jerzego Skokowskiego:


Opatrzność nam sprzyja, więc raźniej
Nieść pomoc, na którą ktoś czeka.
Strażacy potrafią odważnie
Przygarnąć do serca człowieka

Umiemy żyć jasno , z honorem i dumnie,
Ożywiać marzenia i spełniać swe sny;
Więc trzeba świat kochać i strzec go rozumnie
Recerze Floriana - to my!