W dniu 5 listopada 2010r. odbyła się XLVI sesja Rady Gminy Haczów. Była to  ostatnia sesja  w V kadencji jednostek samorządu terytorialnego.

W I części obrad radni podjęli uchwały w następujących sprawach:

-       oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

-       nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Haczów,

-       rocznego Programu współpracy Gminy Haczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok,

-       określenia warunków i trybu wspierania  finansowego zadania własnego Gminy Haczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu,

-       zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego,

-       zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego,

-       zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru  podatku od nieruchomości,

-       podatku od środków transportowych,

-       zmian w budżecie Gminy Haczów na 2010 r.

 

 W II części obrad uroczyście podsumowana została  kadencja 2006-2010.

 Obecny na sesji Starosta Brzozowski P. Zygmunt Błaż oraz Radni odebrali z rąk Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy okolicznościowe podziękowania.

Ponadto Przewodniczący Rady Gminy Haczów P. Tadeusz Kędra podziękował za współpracę z Radą V kadencji Wójtowi Gminy Haczów,           P. Annie Musiał – Sekretarzowi Gminy oraz P. Anecie Majewskiej – Skarbnikowi Gminy.