Kolejna XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Haczów odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 r.

Podjęte zostały wówczas uchwały w następujących sprawach:

- stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na 2013 rok,
- przystąpienia Gminy Haczów do realizacji projektu pn. „ Czas na aktywność w Gminie Haczów” w ramach Poddziałania  7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- w sprawie zmian w uchwale budżetowej  Gminy Haczów na 2012 rok,
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Haczów.

Wójt Gminy Haczów
    Stanisław Jakiel