Z A W I A D O M I E N I EInformuje się  mieszkańców Gminy Haczów,
że XXVII sesja Rady Gminy Haczów
odbędzie się w dniu 27 czerwca  2013r. (czwartek) o godz. 9:00
w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie  – sala wystawowa.


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, odczytanie porządku obrad.

2. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

3. Sprawy Strategii Województwa Podkarpackiego w odniesieniu do Gminy Haczów i Powiatu Brzozowskiego – Pan Tadeusz Pióro – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.

4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Haczów.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lekkiego samochodu pożarniczego w drodze bezprzetargowej,

b) sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Haczów,

c) powierzenia uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Haczów,

d) zmian w uchwale budżetowej Gminy Haczów  na rok 2013,

e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Haczów na lata 2013 - 2025.

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zakończenie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Gminy Haczów
Ryszard  Błaż