Informacje Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale,

Punkt Doradztwa Rolniczego przy UG Haczów

z 23 sierpnia 2013r.

1. Z dniem 31 sierpnia upłynie termin składania wniosków o przyznanie zwrotu akcyzy na paliwo rolnicze.

Przypominamy że:

Producent rolny może ubiegać się o zwrot akcyzy dwa razy w roku, w terminach:

Niedotrzymanie terminu skutkuje utratą prawa do wnioskowania o zwrot.

Zwrot akcyzy przysługuje producentom rolnym, którzy zużywają olej napędowy oznaczony kodem CN od 2710 19 41 do 2710 19 49.

Za producenta rolnego uważa się:

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2013 r. nie zmieniła się w stosunku do 2012 r. A zatem w 2013 r., tak jak w roku 2012, wynosi ona 0,95 zł na 1 litr oleju.

W 2013 r. roczny limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych wynosi więc 81,70 zł.

Źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/zmiany-prawa/141131,Zwrot-akcyzy-za-paliwo-rolnicze---nowe-zasady-od-13-czerwca-2013-r.html

2. Przypominamy rolnikom, którzy kupują kwalifikowany materiał siewny zbóż ozimych, by żądali faktury, które są obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dopłatę do materiału siewnego, składanego w Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie.

W Agencji Rynku Rolnego będzie można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.

Od 13 czerwca weszły zmiany w dopłatach do materiału siewnego polegające na tym, że rolnicy mogą ubiegać się także o dopłatę z tytułu zużycia do siewu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany pszenicy twardej oraz soi. Ponadto dla wybranych gatunków roślin uległy zmianie wymogi dotyczące minimalnych ilości materiału siewnego, np. wprowadzono jednostki siewne dla odmian mieszańcowych jęczmienia i pszenicy zwyczajnej.

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana (przez ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje) producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 7500 euro.

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że pod adresem https://elf.arr.gov.pl/ dostępna jest aplikacja ELF, służąca do samodzielnego wypełniania i drukowania wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie oraz Formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Aplikacja ELF została wyposażona w szereg sprawdzeń i podpowiedzi, które umożliwiają proste i szybkie wypełnienie obu formularzy, a następnie ich wydrukowanie, podpisanie i złożenie osobiście lub rejestrowaną przesyłką listową w właściwym Oddziale Terenowym ARR w Rzeszowie.

Źródło: http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=41

3. Agencja Rynku Rolnego informuje producentów i dostawców mleka, że wstępnie podsumowała rok kwotowy 2012/ 2013.

Krajowa kwota dostaw została przekroczona o ok. 13 mln kg, czyli o 0,14%, a liczba dostawców hurtowych, którzy przekroczyli przysługujące im kwoty indywidualne wynosi ok. 57 tys. w skali kraju. Stawka opłaty dodatkowej jaką będą musieli ponieść producenci mleka z tytułu przekroczenia kwoty wyniesie zatem ok. 3,2 gr za 1 kg mleka, wprowadzonego do obrotu ponad przysługujące limity. Tak niewielkie przekroczenie, to efekt wielkiego zaangażowania dostawców hurtowych, podmiotów skupujących oraz przetwórców a także producentów mleka i dokonania transferów kwot dostaw hurtowych.

Źródło: http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=30

4. Punkt Doradztwa Rolniczego w Haczowie informuje, że podczas XXX Jubileuszowych Dożynek Archidiecezji Przemyskiej w Haczowie w dniu 25 sierpnia 2013

zorganizowane będzie m.in. stoisko wystawowe Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - Boguchwała, na którym doradcy rolni udzielać będą informacji i prowadzić zapisy na:

Opracowanie: Krystyna Czubat