Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie informuje, iż planuje zlecić jednostkom szkoleniowym posiadającym wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) następujące kursy/szkolenia:

-szkolenie „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” (Zadanie 1 Aktywna integracja) dla 2 uczestników projektu systemowego.

-szkolenie „Fryzjer” (Zadanie 1 Aktywna integracja) dla 1 uczestnika projektu systemowego.

-szkolenie „Florysta - artystyczne układanie kwiatów” (Zadanie 1 Aktywna integracja) dla 2 uczestników projektu systemowego.

Zajęcia będą organizowane w ramach projektu systemowego pn.”Czas na aktywność w Gminie Haczów”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Jednostki szkoleniowe zainteresowane zorganizowaniem w/w. kursów/szkoleń mogą do dnia 11.10.2013r. do godz. 15.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie (pok. nr 5) złożyć swoje oferty osobiście, drogą pocztową lub pocztą elektroniczną.

Kierownik GOPS Haczów

Stanisława StepekPlik do pobrania

-Zapytanie ofertowe – Szkolenia zawodowe

-Oferta