Informacje PODR Boguchwała

Punkt Doradztwa Rolniczego w Haczowie

1. Szkolenia dla rolników

Szkolenia dla rolników na tematy:

1. Promowanie prawidłowej technologiia uprawy zbóż (dopłaty do materiału siewnego, integrowana ochrona jako wymóg obowiązujący producentów rolnych od 1 stycznia 2014 r.).

2. Nowoczesne technologie w chowie bydła mlecznego

odbędą się w miejscowościach:

- w dniu 11 luty 2014r. (wtorek) o godz. 10 - Haczów – Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku

- w dniu 13 luty 2014r. (czwartek) o godz. 10 - Trześniów – Dom Ludowy – świetlica OSP.

ZAPRASZAMY

2. Dopłaty do materiału siewnego

Agencja Rynku Rolnego w Rzeszowie  informuje, że  w terminie od dnia od dnia 15 stycznia do dnia 25 czerwca 2014 r. będzie przyjmować wnioski o dopłaty do materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia

W 2014 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

Dopłatami objęte są następujące gatunki roślin uprawnych:

1).  zboża:

a)  jęczmień,

b). owies zwyczajny, nagi i szorstki,

c) pszenica zwyczajna i twarda,

d) pszenżyto,

e) żyto.

2). Rośliny strączkowe:

a) bobik,

b) groch siewny,

 c) łubin biały, wąskolistny i żółty

d) soja,

e) wyka siewna,

3). Ziemniaki.


Minimalna ilość materiału siewnego gatunków roślin rolniczych, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi:

1) 150 kg - w przypadku pszenicy zwyczajnej;
2) 80 kg - w przypadku pszenicy mieszańcowej;
3) 130 kg - w przypadku żyta populacyjnego;
4) 80 kg - w przypadku żyta syntetycznego;
5) 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej- w przypadku żyta mieszańcowego;
6) 130 kg - w przypadku jęczmienia;
7) 150 kg - w przypadku pszenżyta;
8) 150 kg - w przypadku owsa;
9) 150 kg - w przypadku łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego);
10) 200 kg - w przypadku grochu siewnego;
11) 80 kg - w przypadku wyki siewnej;
12) 270 kg - w przypadku bobiku;
13) 2000 kg - w przypadku ziemniaka;
14) 140 kg - w przypadku mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych  sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych  lub pastewnych wymienionych w pkt 1-12.

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych elitarnym lub kwalifikowanym materiałem siewnym wynoszą:

100 zł - w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych;

160 zł – w przypadku roślin strączkowych,

500 zł – w przypadku ziemniaków.

Łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć 15000 euro w okresie trzech lat podatkowych (w ramach pomocy de mini mis).

Warunki uzyskania dopłaty

O przyznanie tej dopłaty może ubiegać się producent rolny który uprawia gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha. Przy czym za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona uprawa lub grupa upraw o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego.

Do siewu lub sadzenia zużył producent rolny materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany :

a) zakupiony od:

- przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym,

- rolnika wpisanego do ewidencji rolników, prowadzących obrót materiałem siewnym wytworzonym w posiadanym gospodarstwie,

b) wytworzony:

- przez przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji przedsiębiorców, albo

- w gospodarstwie rolnym posiadanym przez rolnika wpisanego do ewidencji rolników, w rozumieniu przepisów o nasiennictwie.

Wniosek o dopłaty do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany powinien być złożony w terminie od dnia 15 stycznia do dnia 25 czerwca 2014 r. Załącznik nr 1 lub wniosek wygenerowany z aplikacji ELF udostępniony jest na stronie internetowej ARR) http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2853&Itemid=1022.

 

Informacje przygotowała:

Krystyna Czubat – Punkt Doradztwa Rolniczego przy UG Haczów