Z A W I A D O M I E N I E

Informuje się mieszkańców Gminy Haczów, że

XXXIV sesja Rady Gminy Haczów odbędzie się

w dniu 28 marca 2014r. (piątek) o godz. 9.00

w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie – sala wystawowa.

 

 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, odczytanie porządku obrad.

2. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Haczów w 2014 roku,
b) funduszu sołeckiego,
c) zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Haczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
d) zmian w budżecie Gminy Haczów na 2014 rok,
e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2023,
f)  wieloletniego  programu osłonowego  w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,
g) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2016.

4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie za rok 2013.

5. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny za rok 2013.

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Haczów

Ryszard   B ł a ż