Informacje PODR Boguchwała
Punkt Doradztwa Rolniczego w Haczowie

Trwa składanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2014 r.

Mija półmetek okresu składania w ARiMR wniosków o płatności obszarowe i rolnośrodowiskowe. ARiMR daje możliwość samodzielnego składania wniosków o płatności przez Internet po uzyskaniu loginu i hasła dla każdego gospodarstwa rolnego, jednak zainteresowanie tym sposobem ubiegania się o płatności jest jeszcze nie wielkie. Również samodzielne wypełnianie wniosków przez rolników w tradycyjnej, papierowej formie praktykowane jest na nie wielką skalę. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale umożliwia więc profesjonalną pomoc i doradztwo w zakresie wypełniania wniosków o wyżej wymienione płatności. Pomoc można uzyskać u specjalistów doradztwa rolniczego i rolnośrodowiskowego, w Powiatowym Zespole Doradców w Brzozowie ul. Armii Krajowej 2 lub w Punkcie Doradztwa Rolniczego przy Urzędzie Gminy w dni robocze codziennie w godz. 7,30 – 15,30.

W Punkcie Doradztwa Rolniczego przy Urzędzie Gminy Haczów z takiej pomocy skorzystało już 190 rolników. Wypełnianie wniosków o płatności jest usługą odpłatną. Opłatę należy uiścić na konto PODR Boguchwała. Wysokość opłat w porównaniu do roku 2013 nie uległa zmianie.


Dla informacji podaję zasady ubiegania się o płatności w roku 2014, dostępne na stronie internetowej ARiMR.


Zgodnie z unijnymi zasadami od 15 marca 2014 r. do ARiMR można składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowych oraz wnioski o wypłatę pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne w ramach PROW 2007 - 2013 za 2014 r. W tym roku ten dzień wypadał w sobotę, zatem biura powiatowe ARiMR były wtedy nieczynne, lecz jeżeli ktoś zdecydował się na złożenie swojego wniosku już pierwszego dnia naboru, mógł tego dokonać drogą elektroniczną przez Internet lub wysłać go pocztową przesyłką rejestrowaną. Rolnicy, którzy chcieli złożyć swój wniosek osobiście, mogli to uczynić od poniedziałku, 17 marca w biurach powiatowych. Wnioski o przyznanie wymienionych wyżej rodzajów płatności można składać do 15 maja. Rolnicy, którzy złożą swoje wnioski po tym terminie, ale nie później niż do 9 czerwca 2014 r., otrzymają pomniejszone należne im płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. 

Zmiany do już złożonego wniosku można składać bez żadnych sankcji finansowych do 2 czerwca 2014 r. Korekty wniosków złożone po tym terminie, ale nie później niż do 9 czerwca, będą obarczone sankcjami finansowymi polegającymi na pomniejszeniu należnych dopłat o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

O jakie płatności można ubiegać się w 2014 r. w gminie Haczów?

W 2014 r. w ramach płatności bezpośrednich można ubiegać się o przyznanie:

• jednolitej płatności obszarowej;
• specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych;
• oddzielnej płatności z tytułu owoców miękkich;
• płatności do krów i owiec;

Wyżej wymienione płatności, jak również płatności ONW, przyznawane są na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym, poza pewnymi wyjątkami.

Zmiany w zasadach przyznawania dopłat bezpośrednich

W zasadach przyznawania dopłat bezpośrednich zostały wprowadzone pewne zmiany. Przede wszystkim w przypadku przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego nie obowiązuje zasada utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r., co oznacza, że do płatności można zgłaszać użytki rolne utrzymywane obecnie w dobrej kulturze rolnej, bez względu na to, czy były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r.

Nie będą też stosowane modulacje płatności bezpośrednich* (jaka miała miejsce w 2013 r,), ani też tzw. mechanizm dostosowania. Te dwie zmiany są z całą pewnością korzystne dla rolników.

* Modulacja – to samorzutna lub celowa zmiana parametrów (wg http://pl.wikipedia.org/wiki/Modulacja)

Rolnicy, którym płatności przekraczały 5000 euro, mieli w ub. roku potrącenie 10 proc. tej wartości (wg http://www.farmer.pl/finanse/dotacje-i-doplaty/aktualnosci/modulacja-czy-zmniejszenie-doplat,34600,0.html).

Zmiany w zasadach przyznawania wsparcia ONW

Wprowadzono także pewne zmiany dotyczące przyznawania dopłat rolnikom gospodarującym w niekorzystnych warunkach lub trudnym terenie np. na słabych glebach, obszarach o zbyt dużych czy zbyt małych opadach deszczu czy prowadzących działalność na terenach górzystych - są to tzw. dopłaty ONW. Generalna zmiana dotyczy tego, że w pewnych przypadkach rolnik, który chce otrzymywać takie dopłaty, nie będzie musiał zobowiązywać się do prowadzenia przez 5 lat działalności na terenach ONW. Z przyjęcia takiego zobowiązania zwolnieni będą rolnicy, którzy po raz pierwszy będą ubiegać się o przyznanie dopłat ONW lub właśnie zakończyli realizację 5-letniego zobowiązania do prowadzenia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania czy terenach górskich. W ich przypadku warunkiem otrzymania dopłat ONW będzie prowadzenie działalności rolniczej na takim obszarze. Natomiast rolnicy, którzy są w trakcie realizacji 5-letniego zobowiązania do gospodarowania na terenach ONW, mają obowiązek do kontynuowania tego zobowiązania na dotychczasowych zasadach.


Zmiany w zasadach przyznawania płatności w ramach "Programu rolno środowiskowego"

Wprowadzono również zmiany w zakresie działania "Program rolnośrodowiskowy", który realizowany jest w ramach PROW 2007 -2013.

 1. Od roku 2014 nie ma możliwości rozpoczęcia realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie:
  - Pakietu 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone 
  - Wariantu 4.1 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków, realizowanego w ramach Pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000. 
  Nadal możliwa jest kontynuacja zobowiązań podjętych w poprzednich latach w ramach Pakietu 3 oraz wariantu 4.1

 2. Zmienione zostały zasady przyznawania płatności do danego gruntu - dla zobowiązań rozpoczynających się od 15 marca 2014 r. możliwe jest przyznanie płatności z tytułu realizacji tylko jednego pakietu lub wariantu.
 3. Od 2014 r. wprowadzono mechanizm degresywności oraz limity powierzchniowe dla rolników rozpoczynających realizację programu rolnośrodowiskowego. 
 4. Wprowadzono również regulację, że w przypadku realizacji więcej niż jednego pakietu lub wariantu płatność rolnośrodowiskowa może zostać przyznana do łącznej powierzchni nie większej niż 20 ha, a jeżeli pośród realizowanych wariantów rolnik realizuje wariant 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne nie większej niż 30 ha. 
 5. Wszyscy rolnicy, którzy w minionych latach składali wnioski o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej i podjęli zobowiązanie rolnośrodowiskowe, muszą pamiętać, że w przypadku, gdy realizując zobowiązanie rolnośrodowiskowe nie zamierzają ubiegać się o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej, zamiast wniosku o przyznanie płatności, zobowiązani są złożyć informację o gruntach, na których realizują zobowiązanie rolnośrodowiskowe w danym roku, a w przypadku Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt wskazać zwierzęta, w odniesieniu do których realizują zobowiązanie rolnośrodowiskowe. Taka informacja składana jest w tych samych terminach co wnioski o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej.

Zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina rolnikom otrzymującym pomoc w ramach działania 221, 223 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne", że aby otrzymać premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (w przypadku zalesiania gruntów rolnych), zobowiązani są do corocznego składania wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie, począwszy od drugiego roku realizacji planu zalesienia. Wnioski o wypłatę pomocy na zalesianie rolnicy mogą składać w terminie od 15 marca do 15 maja 2014 r. Wniosek o wypłatę pomocy może zostać złożony także w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do 9 czerwca 2014 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane jest zmniejszenie o 1% kwoty płatności.

Wzory wniosków i dokumentów są zamieszczone na stronie internetowej www.arimr.gov.pl oraz są dostępne w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR (a także u doradców, udzielających pomocy w tym zakresie).

Źródło:
1. http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-wkrotce-rozpocznie-przyjmowanie-wnioskow-o-przyznanie-platnosci-bezposrednich-za-2014-r.html
2. Materiały ze szkolenia z dnia 21.03.20124r dla doradców rolnośrodowiskowych w PODR Boguchwała.


Opracowanie informacji:

Krystyna Czubat - Punkt Doradztwa Rolniczego przy UG Haczów