Z A W I A D O M I E N I E

 Informuje się  mieszkańców Gminy Haczów, że

 XXXVI sesja Rady Gminy Haczów  odbędzie się

 w dniu 30 czerwca 2014r. (poniedziałek) o godz. 9.00

w Urzędzie Gminy w Haczowie – sala posiedzeń – pokój nr 11.

 

 

Porządek obrad sesji:

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, odczytanie porządku obrad.

2. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Haczów,

b)    zniesienia formy ochrony przyrody – drzewa uznanego za pomnik przyrody,

c)     zmian w budżecie Gminy Haczów na 2014 rok.

4. Wolne wnioski i zapytania.

5. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Haczów
Ryszard Błaż