Z A W I A D O M I E N I E

Informuje się mieszkańców Gminy Haczów, że

XXXIX sesja Rady Gminy Haczów odbędzie się

w dniu 30 września 2014r. (wtorek) o godz. 9.00

w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie

– sala wystawowa.

 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, odczytanie porządku obrad.

2. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy o:

a) przebiegu wykonania budżetu Gminy Haczów za I półrocze 2014 roku,

b) kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku,

c) przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2014 roku.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) podatku od nieruchomości,

b) wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Haczów,

c) zmian w budżecie Gminy Haczów na 2014 rok.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Haczów

Ryszard B ł a ż