7 marca 2015 r. w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Haczowie – Sicinie odbyło się Walne Zebranie Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Haczowie. Stowarzyszenie na chwilę obecną zrzesza 45 członków – rodziców, opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie, profesjonalistów oraz podopiecznych mających świadomość członkostwa.

W tym roku Walne Zebranie miało charakter Sprawozdawczo-Wyborczy. Członkowie Koła wybrali zarówno Zarząd jak i Komisję Rewizyjną. Kadencja władz naszego Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej jako organu nadzoru trwa 4 lata, a wszystkie funkcje w nich pełnione mają charakter społeczny.

Po wyborach i ukonstytuowaniu się Zarządu jego skład przedstawia się następująco:

- Urszula Madej – Przewodnicząca Zarządu Koła
- Zuzanna Florko – Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła
- Teresa Szczepanik – Skarbnik Zarządu Koła
- Bogumiła Głuszyk – Sekretarz Zarządu Koło
- Krystyna Szafran – Członek Zarządu Koła

Pani Urszula Madej i Pani Bogumiła Głuszyk działają w Zarządzie naszego Koła już od 2000 r., Zuzanna Florko od 2011 r.

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie:

- Tomasz Półchłopek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- Wiesława Tabisz – Sekretarz KR
- Janina Kuliga – Członek KR

W składzie pozostała Pani Wiesława Tabisz, działająca w Komisji od 2007 roku.

Ustępującym członkom Zarządu – Pani Janinie Cyrulik i Marii Mroczkowskiej oraz członkom Komisji – Pani Dorocie Szuba i Teresie Szczepanik, która została wybrana do Zarządu Koła serdecznie dziękujemy za wieloletnią społeczną pracę, zaangażowanie i trud włożony w działalność na rzecz Stowarzyszenia w Haczowie i prowadzonych przez Koło placówek.

Nowo wybranym członkom Zarządu (Teresa Szczepanik, Krystyna Szafran) i Komisji Rewizyjnej (Tomasz Półchłopek, Janina Kuliga) gratulujemy wyboru i zaufania jakim obdarzyli Państwa członkowie Koła.

Mamy nadzieję na wieloletnią owocną współpracę mającą na celu rozwój naszego Stowarzyszenia i pomoc osobom niepełnosprawnym objętym wsparciem naszych placówek – Warsztatu Terapii Zajęciowej i Dziennego Centrum Aktywności.

Osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia zapraszamy na stronę internetową www.psouu.haczow.pl gdzie zostało umieszczone sprawozdanie merytoryczne Koła za 2014 r. oraz informacja o działalności Zarządu w okresie kadencji 2011-2015.


Bożena Szmyd