8 marca 2015 roku o godz. 8:30 w Domu Strażaka w Jabłonicy Polskiej odbyło się Zebranie Wiejskie. Gospodarzem Zebrania był Sołtys wsi Jabłonica Polska, Kazimierz Cwynar.

Zebranie wiejskie otworzył Sołtys, składając serdeczne życzenia wszystkim kobietom z okazji ich święta, a nastepnie powitał zaproszonych gosci oraz szystkich mieszkańców obecnych na zebraniu.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się:

Sołtys poprosił również zebranych o uczczenie minutą ciszy wieloletniego Radnego Rady Sołeckiej, ś.p. Stanisława Józefczyka.

Część formalną zebrania rozpoczęło poddanie pod głosowanie kandydatury Przewodniczącego zebrania, którym został wybrany Antoni Podkul, który poprowadził jego dalszą cześć. Protokolantem zebrania był Adam Śnieżek.

Tegoroczne spotkanie było też okazją do uhonorowania Kazimierza Cwynara, który w tym roku obchodzi 30-lecie pracy na rzecz społeczności lokalnej, jako członek Ochotniczej Straży Pożarnej i Sołtys Wsi Jabłonica Polska. Życzenia oraz kwiaty wręczyli mu w imieniu strażaków prezes OSP Zbigniew Józefczyk oraz w imieniu władz samorządowych - Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel.

Po tym miłym akcencie Przewodniczący zebrania oddał głos Sołtysowi, który przedstawił krótką charakterystykę wsi oraz zdał sprawozdanie z czteroletniej kadencji Rady Sołeckiej. Do najważniejszych inwestycji w Jabłonicy Polskiej, zrealizowanych w ostatnim roku należały:

Te oraz pozostałe inwestycje i remonty przeprowadzone w Jabłonicy Polskiej znacząco poprawiły wygląd miejscowości, ale także i bezpieczeństwo mieszkańców. Sołtys podziękował Wójtowi Gminy za pomoc w poszukiwaniach lekarza stomatologa na miejsce Pana Marcina Mikołajczyka, co ułatwiło dostęp dla mieszkańców wsi do opieki medycznej. Za pomoc w organizacji festynów przy Domu Strażaka, z których dochód przeznaczony zostałna bieżące wydatki sołectwa, otrzymał też Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku.

Po wystąpieniu Sołtysa Przewodniczący zebrania przekazał głos Wójtowi Gminy Haczów Stanisław Jakiel, który uzupełnił i poszerzył przekazane informacje o sprawozdanie z działalność organów Gminy - Rady Gminy Haczów oraz Urzedu Gminy Haczów, przedstawił najważniejsze uchwały, stawki podatków i opłat oraz nowe reguły wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich, które odbędą się już 26 kwietnia br. - Więcej szczegółów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce "Wybory Sołeckie". Wójt Gminy Haczów przybliżył również najważniejsze prace w zakresie inwestycji gminnych. Najważniejszą inwestycją, obecnie w fazie projektowania, jest budowa wodociągu na terenie Gminy Haczów. Projektowana sieć szkieletowa ma objąć również teren miejscowości Jabłonica Polska i umożliwić wszystkim mieszkańcom przyłączenie. Jeszcze w tym roku na terenie miejscowości pojawią się geodeci, któzy będą weryfikowali trasy przebiegu sieci. Prosimy uprzejmie o ułatwienie im pracy przy tej ważnej dla wszystkich mieszkańców inwestycji.

Następnie głos zabrał kierownik posterunku policji w Haczowie - Piotr Głąb, który mówił o przestępczości na terenie gminy i wsi. W Jabłonicy Polskiej żyje się bezpiecznie, jednak zdarzają się drobne oszustwa i kradzieże, w dużej mierze związane z zakupami w serwisach internetowych. Policjant zaapelował o większy nadzór nad młodzieżą, a zwłaszcza jej czasem wolnym. Niewątpliwie to rodzina jest najważniejszą komórką, która może zaradzić powstającym problemom jeszcze zanim urosną one do rangi wykroczeń i przestępstw.

Kolejne wystąpienia Dyrektora Zespołu Szkół w Jabłonicy Polskiej oraz Radnych Rady Gminy Haczów zakończyły część sprawozdawczą. Przewodniczący oddał głos mieszkańcom, którzy mogli zgłaszać swoje uwagi i wnioski.

W tej części poruszony został problem braku odcinka chodnika "na Wytrząsce", co zmusza mieszkańców tej części wsi do poruszania się poboczeb ruchliwej drogi krajowej nr 19. Do pytania odniósł się Wójt Gminy, przedstawiając obecny stan realizacji budowy tegoż chodnika przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, która jest właścicielem pasa drogowego. Sprawa jest na bieżąco monitorowana przez Urząd Gminy Haczów, problem był wielokrotnie poruszany w pismach i wnioskach do GDDKiA, jednak ostateczny termin realizacji budowy zależy wyłącznie od zarządcy drogi.

Mieszkańcy wnioskowali również o ujęcie w budżecie Gminy Haczów środków na uzupełnienie brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej. "Białe plamy" na mapie przebiegu kanalizacji powstały w wyniku zastosowanej metody projektowania, opierającej się na członkowstwie w komitecie i umożliwiła przyłączenie jedynie osób, które wówczas zadeklarowały swój udział. Powoduje to, że koszt przyłączenia nowych nieruchomości jest niejednokrotnie bardzo wysoki. Wójt Gminy zapewnił, że taki problem nie pojawi się przy budowie wodociągów, gdyż sieć szkieletowa jest projektowana "do granicy każdej posesji", aby umożliwić wszystkim mieszkańcom możliwość podłączenia. 

Obecne na terenie całej gminy są także problemy z rozbieżnościami któe pojawiają się pomiedzy stanem faktycznym a przebiegiem dróg w ewidencji geodezyjnej. Powoduje to znaczne utrudnienia w uregulowaniu prawnym własności gruntów, a w rezultacie - często brak możliwości ich modernizacji, czy remontów przy współfinansowaniu gminy oraz udziale środków zewnętrznych.

Mieszkańcy zgłaszali również potrzeby miejscowości w zakresie oświetlenia ulicznego oraz bieżących remontów.

sprawozdanie i zdjęcia

Dominik Kaszuba