22 marca 2015 r. w Domu Ludowym w Bukowie odbyło się Zebranie Wiejskie, które rozpoczęło się o godz. 14:00. Na wstępie Sołtys Pani Małgorzata Jędrzychowska - Kielar powitała wszystkich obecnych na zebraniu, a w szczególności, Wójta Gminy Pana Stanisława Jakiela, Radnego Rady Gminy Haczów Pan Jana Siudyłę, Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Rady Sołeckiej. Następnie przedstawił wszystkim porządek zebrania:

Wójt Gminy Haczów Pan Stanisław Jakiel, na wstępie podziękował mieszkańcom Bukowa za udział w wyborach samorządowych za oddane głosy oraz zaufanie jakim go obdarzyli. W swojej wypowiedzi przedstawił uchwały jakie podjęła nowo wybrana Rada Gminy Haczów dotyczące stawek podatków i opłat lokalnych, przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Haczów do 2024 roku”, zmiany statutu sołectw oraz wyodrębnienia środków na fundusz sołecki.

W dalszej części swojej wypowiedzi Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z funkcjonowania samorządu za 2014 rok. Poruszył także sprawy związane ze zbiórką azbestu, nowymi zasadami wyboru Sołtysa i Członków Rad Sołeckich, które odbędą się w dniu 26 kwietnia br. Poinformował zebranych o stanie majątkowym gminy oraz zakresie zrealizowanych oraz planowanych inwestycji; najważniejsze z nich to przebudowa oczyszczalni ścieków, termomodernizacja budynków gminnych oraz budowa wodociągu.

Zgodnie z porządkiem zebrania głos zabrała sołtys Wsi Buków Pani Małgorzata Jędrzychowska - Kielar, przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Sołtysa za okres całej kadencji. Poinformowała, iż w tym okresie wykonano m.in. chodnik przy drodze wojewódzkiej, oddano do użytku plac zabaw przy Domu Ludowym w Bukowie, wykonano centralne ogrzewanie, remont dachu oraz pomieszczeń w Domu Ludowym, wykonano remonty dróg gminnych (do stadionu, na „Czekaj”), mostków i przepustów. Udało się zorganizować Jasełka połączone z koncertem kolęd oraz „Piknik rodzinny” dla mieszkańców Bukowa. Na koniec swojego wystąpienia podziękowała wszystkim za pomoc w realizacji tych zadań.

Następnie głos zabrał Radny Rady Gminy Haczów Pan Jan Siudyła w swoim wystąpieniu podziękował mieszkańcom za głosy otrzymane w ostatnich wyborach samorządowych, powiedział iż z wielkim zaangażowaniem będzie pracował dla dobra mieszkańców Bukowa.

W dalszej części zebrania mieszkańcy zadawali pytania i przedstawili swoje problemy. Najważniejsze związane były z remontami dróg, odbieraniem odpadów komunalnych, budową wodociągu, budową oświetlenia ulicznego, budową wiatraków oraz wykorzystaniem budynku po szkole podstawowej.

Na zakończenie Sołtys Wsi Pani Małgorzata Jędrzychowska - Kielar podziękowała wszystkim obecnym za udział w Zebraniu Wiejskim.

Edyta Parysz