W dniu 6 maja 2015r. (środa) o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie odbyła się VII zwyczajna sesja Rady Gminy.

Po otwarciu sesji, stwierdzeniu quorum i odczytaniu porządku obrad Wójt Gminy poinformował o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

Następnie Sekretarz Gminy, Anna Musiał przedstawiła wyniki wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w Gminie Haczów, które w tym roku po raz pierwszy odbyły się według nowych zasad - w tajnych wyborach powszechnych. Przypominamy, że z  wynikami wyborów mogą się Państwo zapoznać również na naszej stronie:

Wójt Gminy podziękował sołtysom kończącym kadencję za współpracę i wspólnie zrealizowane przedsięwzięcia, a następnie złożył gratulacje nowo wybranym Sołtysom i Członkom Rad Sołeckich.

Rozpoczynający kadencję Sołtysi otrzymali pamiątkowe listy okolicznościowe oraz symboliczne upominki.

Zgodnie z przyjętym dalszym porządkiem sesji Rada Gminy Haczów podjęła uchwały w sprawach:

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Haczów, przedsyawiona przes Panią Stanisławę Stepek - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie, zamknęła obrady sesji.

Po zakończonych obradach Radni wraz z Sołtysami oraz Wójtem wykonali objazd wszystkich miejscowości gminy, aby zapoznać się z realizowanymi obecnie inwestycjami gminnymi i zweryfikować w terenie stan ich realizacji.