Siódmego maja bieżącego roku minęło pięć lat od poprzedniego Zjazdu Oddziału Gminnego, a tym samym zakończyła się kadencja władz Związku. To czas, by podsumować i przeanalizować miniony okres w działalności Ochotniczych Straży Pożarnych i Związku Oddziału Gminnego na terenie naszej Gminy. Na jedenastym już zjeździe Prezes Zarządu Wójt Gminy Haczów mgr inż. Stanisław Jakiel przedstawił druhom najbardziej istotne wydarzenia, osiągnięcia a także niedostatki i trudności z jakimi borykają się ochotnicze straże pożarne prowadząc swoją statutową działalność.

W Gminie Haczów działa siedem jednostek OSP typu „S” w tym 6 typu S-2 oraz 1 typu S-1. Cztery jednostki OSP włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego tj. Haczów, Trześniów, Jasionów oraz Jabłonica Polska.

Każda jednostka ma powołaną Jednostkę Operacyjno-Techniczną – 4 ma  JOT kategorii II oraz 3 JOT kategorii III, które zrzeszają 124 strażaków ratowników. Terenem działania OSP jest miejscowość oraz miejscowości położone w rejonie tzw. pomocy wzajemnej. Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków.

Dzięki finansowaniu z budżetu gminy oraz pozyskiwanym dotacjom na bieżąco uzupełniana i utrzymywana jest baza sprzętowa i lokalowa OSP, a także prowadzone są szkolenia dla członków jednostek. Organizowane są konkursy i turnieje, dające możliwość wykazania się wiedzą i umiejętnościami z zakresu ochrony przeciwpożarowej także młodzieży. Imprezy sportowo-pożarnicze pozwalają utrzymać gotowość bojową jednostek do akcji ratowniczo-gaśniczych.

W latach 2011-2015 na terenie gminy zanotowano ogółem 512 zdarzeń w tym 101 pożarów 401 miejscowych zagrożeń oraz 10 alarmów fałszywych. Obserwując statystyki o ilości akcji gaśniczych na terenie naszej Gminy, należy odnotować fakt, iż liczba pożarów na szczęście nie wzrasta.

wykres

Głównymi przyczynami powstawania pożarów były:

-  wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe, nieostrożność osób dorosłych, wypalanie pozostałości roślinnych na polach, wady urządzeń i instalacji elektrycznych.

Przyczyny powstawania miejscowych zagrożeń:

- gwałtowne opady atmosferyczne, gwałtowne przybory wód, huragany, silne wiatry, nietypowa zachowania zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie, niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu.