W niedzielę 14 lutego 2016 roku o  godz. 9:00  w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie odbyło się zebranie wiejskie. W zebraniu udział wzięli starosta Zygmunt Błaż, wójt Stanisław Jakiel, radni: Mieczysław Józefczyk, Robert Szmyd, Andrzej Błaż, Józef Cynkar, Marek Rozenbajgier a także przewodniczący spółki wodnej Józef Krawczyk oraz przewodniczący Społecznego Komitetu Ubezpieczenia Zwierząt Edward Wojtoń.

Zebranie poprowadził Ryszard Błaż, który przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za 2015 rok.

Wśród zrealizowanych zadań wymienił te najważniejsze: remonty dróg gminnych, remont ławy „na wygonie”, wykonanie poboczy, wykonanie przepustu, roboty porządkowe i koszenie traw na terenie Haczowa, wycinka drzew w parku, remont w szkole podstawowej, dokończenie elewacji na garażach, malowanie dachu na „agronomówce” i „starej remizie”, rozwiezienie około 300 ton klińca i pospółki, odśnieżanie chodników.

Kolejnym punktem zebrania było wystąpienie wójta, który zapoznał wszystkich ze sprawozdaniem z funkcjonowania samorządu za 2015 rok. Poinformował, że 2015 roku rada gminy obradowała na 13 sesjach, na których podjęła 77 uchwał. W 2015 roku odbywały się posiedzenia wszystkie stałe komisje rady gminy: Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem Tadeusz Wójcika, Komisja Samorządu i Budżetu pod przewodnictwem Mieczysława Józefczyka oraz Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego pod przewodnictwem Roberta Szafrańca.

Dochody budżetowe gminy w 2015 wyniosły na dzień 31 grudnia 2015 r.  29.599.704 zł a wydatki zrealizowano w kwocie 27.012.616, 54 zł, grupa wydatków obejmowała realizację zadań własnych gminy oraz zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego stosownymi ustawami.

Gmina w minionym roku prowadziła inwestycje, remonty i roboty tak zwanego bieżącego utrzymania dróg, mienia komunalnego, oświaty i OSP. Prace te finansowane były ze środków własnych i dotacji bezzwrotnych, które pozyskane zostały z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sportu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Starostwa Powiatowego w Brzozowie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W dalszej części swojego wystąpienia odczytał zebranym jakie inwestycje zostały zrealizowane w Sołectwie Haczów w minionym roku:

-    zabezpieczenie osuwiska, rozbudowa drogi na odcinku 248mb uszkodzonej w wyniku odmłodzenia się osuwiska w 2010 roku – II etap;
-    projekt uzupełniający do robót osuwiskowych;
-    remont, wykonanie nakładki drogi „Księżej” 380 m.b.;
-    remont, wykonanie nakładki na drodze od GOKiW do Mussora – 350 m.b. i od P. Pelc do kładki – 170 m.b.;
-    montaż barier energochłonnych na drogach gminnych;
-    udrożnienie drogi nad Wisłokiem od Trześniowa;
-    wykonanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego „Sicina” i za Morwawą;
-    budowa chodników przy drodze powiatowej Iskrzynia – Trześniów, w kierunku Trześniowa 335 m.b., w kierunku Iskrzyni 204 m.b.;
-    zakup i dostawa klińca i pospółki do remontu dróg gminnych: kliniec 239 ton, pospółka 102 tony;
-    zakończenie modernizacji oczyszczalni ścieków – etap III;
-    projekt sieci kanalizacyjnej sanitarnej na „Morawie” i na „Placu”;
-    budowa odcinków uzupełniających sieci kanalizacyjnej;
-    wykonanie projektu sieci wodociągowej oraz wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla tego wodociągu;
-    wykonanie studni wierconej przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Haczowie;
-    rozbudowa chodów, kolumnady i balkonu (strona południowa) – etap I;
-    konserwacja drzewostanu (ciecia sanitarne) w zespole dworskim w Haczowie;
-    wykonanie projektu rewitalizacji parku (place, alejki, oświetlenie);
-    wykonanie modernizacji posadzek korytarzy i klatki schodowej w szkole podstawowej;
-    wykonanie okresowej konserwacji przez tzw. czesanie boiska Orlik;
-    remont pokryć dachowych oraz orynnowania na budynkach gminnych (remiza, Dom Nauczyciela, Urząd Gminy, GOKiW);
-    wykonanie projektu budynku przeznaczonego do usług medycznych (POZ, gabinety specjalistyczne, fizykoterapia i apteka); projekt posiada pozwolenie na budowę;
-    dla całej gminy wykonano plan gospodarki niskoemisyjnej.

Wójt przedstawił także plany na rok 2016, wymienił m.in. takie zadania jak: budowa budynku wielofunkcyjnego dla usług medycznych, rewitalizacja parku, remont toalet i bieżni na stadionie, wykonanie nawierzchni na drodze „Pańska”, budowa chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Iskrzyni oraz budowa oświetlenia za Morwawą i w „Sicinie”.

Wśród informacji przedstawionych przez Wójta Gminy znalazły się także te dotyczące oświaty, zbiórki azbestu i odpadów komunalnych, oczyszczania ścieków, pomocy społecznej, działalności instytucji kultury, działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, zatrudnienia pracowników na prace sezonowe oraz funkcjonowania Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Następnie głos zabrał starosta, który po krótce przedstawił wydatki poniesione przez powiat na realizację zadań w 2015 roku:

-    remont dróg powiatowych 29,5 km na terenie Gminy Haczów;
-    remont i budowa chodników na terenie Gminy Haczów 8.020 m.b.;
-    wydatki na oświatę w powiecie w tym stypendia dla zdolnej młodzieży;
-    wydatki Powiatowego Urzędu Pracy na aktywizację bezrobotnych, staże, szkolenia;
-    wydatki na ochronę zdrowia ponad 15 mln. zł – zakupiono dwa tomografy i akcelerator.

Przewodniczący spółki wodnej zapoznał zebranych z zakresem robót jakie wykonane zostały na terenie gminy w 2015 roku przy urządzeniach infrastruktury technicznej melioracyjnej były to m.in. prace związane z koszeniem, odmulaniem i oczyszczaniem rowów oraz naprawa przepustów.

W czasie dyskusji podjęto wątki wykonania elewacji na budynku dworu, budowy ośrodka zdrowia, uregulowania stanu prawnego i poprawy nawierzchni dróg gminnych, budowy chodników, przygotowania dziennego miejsca opieki dla seniorów, budowy gazociągu. Mieszkańcy zabrali głos w sprawie problemu z odpadami komunalnymi po różnego rodzaju zabawach i imprezach oraz Internetu szerokopasmowego.

Na koniec sołtys dziękując wszystkim za przybycie oraz chęć wspólnych prób rozwiązywania problemów zakończył zebranie.